آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

منابع جامعه شناسی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
 

منابع نظریه های جامعه شناسی:

1-    برداشت هایی در نظریه اجتماعی معاصر(1393)آنتونی الیوت، برایان ترنر، ترجمه فرهنگ ارشاد، جامعه شناسان، تهران.

2-    بحران جامعه شناسی در غرب، آلوین گولدنر، فریده ممتاز، شرکت سهامی انتشار.

3-    جامعه شناسی معاصر، دیاناکندال، ترجمه فریده همت، انتشارات جامعه شناسان.

4-    نظریه اجتماعی( 1394 ) جان اسکات، ترجمه: محمد قلی پور، نشر مرندیز.

5-    نظریه اجتماعی و مسئله شهری(1391) پیتر سوندرز، ترجمه: محمود شارع پور، انتشارات تیسار، تهران.

6-    نظریه متاخر جامعه شناسی(1392) ترجمه و تالیف: حمیدرضا جلایی پور و جمال محمدی، نشر نی، تهران.

7-    آینده نظریه اجتماعی(1392) نیکلاس گین، ترجمه محمدرضا مهدی پور،انتشارات جامعه شناسان.

8-    نظریه های روز جامعه شناسیاز آیزنشتات تا پسامدرن ها(1394)، دیرک کسلر، ترجمه: کرامت اله راسخ، انتشارات آگه.

9-    نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر-جرج ریتزر- انتشارات علمی.

10-نظریه های جامعه شناسی- توسلی غلام عباس- انتشارات سمت.

11-دیدگاه های نوین جامعه شناسی- دیدگاه های کلاسیک و رادیکال- وود جیمز- نشر کیهان.

12-سیر جوامع بشری- لنسکی، گرهارد، ایمونل- انتشارات علمی و فرهنگی.

13-درآمدی بر جامعه- رابرتسون، یان- آستان قدس رضوی- ترجمه بهروان.

14-جامعه شناسی پیش درآمدی لنتقادی- گولدنر، آلوین وارد- شرکت سهامی انتشار.

15-نظریه های جامعه شناسی-ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری- انتشارات جامعه.

16-ایدئولوژی و اتوپیا- مانهایم کارل- انتشارات سمت.

17-دبستان فرانکفورت- باتومور- حریری- انتشارات دانشگاه تبریز.

18-نظم اجتماعی در نظریه های جامعه شناسی-ورسلی، پیتر-موسسه فرهنگی انتشارات تبیان.

19-اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی-کیویستیو، پیتر- نشرنی.

20-یورگن هابرماس-پیوزی، مایکل- نشرقومس.

21-میشل فوکو- فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک با موخره ای به قلم میشل فوکو-هیوبرد دریفوس، پل رابینو- مترجم حسین بشیریه.

22-جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه غرب- فرانکلین بوفان بومز- حسین بشیریه، - مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

23-جامعه شناسی سیاسی معاصر- جهانی شدن سیاست و قدرت- کیت نش- مترجم محمدتقی دلفروز- با مقدمه حسین بشیریه- نشرتوس.

24-تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم- اندیشه های مارکسیستی- حسین بشیریه- نشر نی.

25-بررسی جامعه شناختی «تئوری انحطاط» در نظریات ابن خلدون-صادقی فسایی، سهیلا- انتشارات امیرکبیر.

26-سیمای فکری ماکس وبر- بندیکس راینهارد- شهر کتاب و هرمس.

27-جامعه شناسی مرتون-گروثرز- چارلز- دانشگاه علامه طباطبایی.

28-پایان ایدئولوژی- کچوئیان، حسین- انتشارات کیهان.

29-مسایل جامعه شناسی ایران- نشر آگه.

30-نظریه کنش ارتباطی- هابرماس- روزنامه ایران- موسسه انتشاراتی.

31-انسان تک ساحتی- مارکوزه- انتشارات امیرکبیر.

32-ایده علم اجتماعی- لینچ- پیتر- انتشارات سمت.

33-بینشها و گرایش های عمده در جامعه شناسی معاصر- لازارسفلد، پل-انتشارات امیر کبیر.

34-کثرت گرایی- مک گنان، گرگور انتشارات آشتیان.

35-نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی، - نوذری حسین علی- نشر آگه.

36-ماکس وبر و اسلام، -بررسی انتقادی، ترنر، برایان،- نشر مرکز.

37-خاطرات ظلمت در باره سه اندیشگر مکتب فرانکفورت والتر بنیامین، مارکس هورکهایمر و تئودور آدر نو- ترجمه احمدی بابک-نشر مرکز.

38-عقلانیت و آزادی- مقالاتی از ماکس وبر در باره ماکس وبر، - موقن یداله- نشر هرمس.

39-آموزش شناخت انتقادی- فریره، پائولو- نشر آگه.

40-متفکران بزرگ جامعه شناسی، استونز راب-نشر مرکز.

41-خرد و جامعه شناسی- اباذری یوسف. نشر طرح نو.

42-اروینگ گکافمن و جامعه شناسی نوین- مینینگ فیلیپ-نشر مولف.

43-صاحب نظران جامعه شناسی- تالکوت پارسونز- همیلتون پیتر- نشر ثاراله.

44-بزرگان جامعه شناسی، صدر نبوی و رامپور.

45-درآمدی بر نظریه سازی در جامعه شناسی- برکلی- نشر کلمه.

46-دولت شهر سوسیالیستی- کتس، کلودیو- نشر هرمس.

47-تاریخ و نظریه اجتماعی- برک، پیتر- موسسهانتشارات و چاپ.

48-نظریه اجتماعی کلاسیک، مقدمه ای بر اندیشه مارکس، وبر، دورکیم، زیمل- کرایپ یان. نشر آگه.

49-نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس- کرایپ، یان- ترجمه عباس مخبر- نشر آگاه.

50-خرد، عدالت و نوگرایی- نوشته های اخیر یورگن هابرماس-وایت استیون- نشر قطره.

51-ایدئولوژی- پلامناتس، جان- شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

52-پدیدارشناسی-ابراهیمی، پریچهر- نشر دبیر.

53-بینش جامعه شناختی،- سی رایت میلز-شرکت سهامی انتشار.

54-نظریه های جامعه شناس- تقی آزاد ارمکی- نشر سروش.

55-نظریه در جامعه شناسی- تقی آزاد ارمکی- انتشارات علمی و فرهنگی.

56-جامعه شناسی تالکوت پارسونز- گی روشه- نشر تبیان.

57-دیالکتیک یا سیر جدالی جامعه شناسی- گورویچ.

58-سرگذشت اندیشه ها- وایتهد، آلفرد نورث- دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

59-یورگن هابرماس نقد در حوزه عمومی  مجادلات فلسفی هابرماس  با پوپری ها، گدامر، لومان، لیوتار، و دریدا و دیگران- نشر نی.

60-خرد و انقلاب- مارکوزه- سازمان انتشارات جاویدان.

61-زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی- لوییس آلفرد، کوزر- نشر علمی.

62-علم تحولات جامعه- حمید حمید- نشر امیر کبیر.

63-جامعه شناسی ابن خلدون- تقی آزاد ارمکی-انتشارات تبیات.

64-سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی- گیدنز، آنتونی- نشرنی.

65-فلسفه امروزین علوم اجتماعی نگرشی چند فرهنگی- فی برایان- طرح نو.

66-روش تحقیق در علوم اجتماعی از ادبیات اثبات گرایی تا هنجارگرایی- محمد امزیان، محمد-قم- پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

67-گفتارهای قدرت از هابرماس تا فوکو- هیندس باری- نشر و پژوهش شیرازه.

68-تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه ابتدایی تا جامعه جدید- بارنز، هری المر- انتشارات امیر کبیر.

69-خاستگاه های جامعه شناسی ماکس وبر- فروند ژولین- انتشارات نیکان.

70-خداوند دو کعبه- برخوردی با پیتریم الکساندرویچ سوروکین- ناصرالدین صاحب الزمانی، محمدحسن- نشر عطایی.

71-دیباچه ای بر نظریه انحطاط در ایران- طباطبایی، سیدجواد- انتشارات نگاه معاصر.

 


 
comment نظرات ()