آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

هدف در مددکاری اجتماعی:
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
 

 

اقای دکترقندی دراثر جاویدان خودش  به عنوان یکی از نخستین  اثار بومی درمددکاری اجتماعی به زیبای هدف مددکاری اجتماعی راچنین تصویرمیکند.هدف این است که بین بهزیستی افرادورفاه اجتماعی سازگاری ووفاق ایجاد شود دراین راستامددکار اجتماعی از تحمیل این نظرکه مردم محرومیت وذلت را به عنوان سرنوشت بپذیرندوخودرابا شرایط رنج اور وغیر عادلانه سازش دهند احتراز میکند...ومیکوشد به انسانها کمک کند تابینش روشن بیابند ، ابتدابا مشکلات و شرایط سخت به عنوان واقعیت زندگی روبرو شوند وسپس بکوشند تاانها رااز میان بردارند یاتغییر دهندتا بتوانند درشرایط بهترزندگی کنند(قندی ، 1347 :44).

فرایند"توانمندسازی"درتمامی شاخه هاوروشهای مددکاری اجتماعی مطرح بوده ومتناسب با ویزگیهای هریک ازاین شعبات وروشها  ،تحلیل وتبیین میشود.

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()