ب- مصاحبه interview

ساختاریا چهارچوب مصاحبه در مددکاری

1- آغاز یا شروع مصاحبه :

*الف – ایجاد امنیت روانی و فیزکی برای مددجو یا مراجعه کننده          به گونه ای که در آغاز مصاحبه به نحوی به مراجعه کننده نشان داده شود که وجود او معنی دار است و این معنی دار بودن را می توان به طرز برخورد و حرکات مددکار به مددجو شناساند.

 

 

* ب – دادن فرصت تطبیق و تطابق

مراجعین می توانند از آن دسته افرادی باشند که در مصاحبه پیش قدم باشند و به محض ملاقات بامددکار به راحتی طرح مساله کنند. دسته دیگر کسانی هستند که باید بایک پیش درآمد آنان رابه بحث کشید. دسته سوم کسانی هستند که بایدبه آنان فرصت داد تا به تدریج ودرطی سوالات مختلف به بیان مشکل و دلیل مراجعه خود بپردازند.

* ج- رفع ابهام و کاستن از تردیدها :

در این بخش مددکار در جهت رفع ابهام ها به معرفی خود، معرفی مؤسسه ، بیان وظایف مؤسسه در مقابل مددجو و مشکلات او می پردازد.

* د- رعایت شأن و منزلت انسانی مددجو:

در این بخش مددکار جوهر انسانی مددجو را به عنوان یک ارش تلقی نموده و تلاش می کندشأن و منزلت و یژه وخاص مددجو را در نظر گیرد و برای اواحترام قائل باشد.

2- جریان مصاحبه :

مرحله دوم مصاحبه شامل محتوای مصاحبه خواهد شد. به این معنی که پس از شروع مصاحبه و توجه به نکات، گام اول جریان مصاحبه شکل خواهد گرفت.

جریان مصاحبه شامل رویدادها و فرآیندهای مهمی است که عبارتند از :

 

* الف – رد وبدل شدن دو ریداد بین مددکار و مددجو

* ب – کشف حقایق و عوامل مؤثر بر مشکل مددجو

* ج- تفهیم و تفاهم متقابل

در این بخش مددکار تلاش می کند ابتدا مشکل مددجو را بفهمد و درک کند و گاهی نیز مشکل را به مددجو بفهماند، یا ابعاد تازه ای از مشکل را روشن کند، در این مرحله مددکار تلاش می کند از هنر گوش دادن (شنیدن، تجزیه و تحلیل کردن در مغز و فهمیدن آنچه که مددجو از آن شکایت دارد) استفاده نماید، در برابر مددجو گوش به زنگ باشد و با تشویق بیان مددجو به جلسه ادامه دهد. همچنین از هنر بهره گیری از چشم سوم بهره مند شود به این معنا که با مشاهده آن سلسله نمودهایی بپردازد که از طریق آثار و نتایج و محصول و پی آمد آنها قابل رویت و فهم می شوند و با دوچشم اصل نمود یا پدیده ، قابل دیدن نخواهد بود.

د- یافتن راه حل ها و طریق مقابله با مشکل توسط مددجو

در این مقطع از جریان مصاحبه ، اصول و ارزش های مدجو در مددکاری اجتماعی نظیر قادرسازی ، ارائه راه حل ها توسط مددجو به منظور حفظ و حراست از شخصیت و منش وی و رعایت خود تصمیم گیری، خود رهبری و مشارکت فرد در فعالیت های مددکار اجتماعی را به این سوی رهنمود می کند که با شکیبایی و حوصله کافی عمل نموده و همواره مراقب باشد که نقش دستور دهنده و امر کننده را نداشته باشد. مددکارباید این مسأله را در نظر داشته باشد که اگر اصل مشارکت مددجو در فعالیت ها را نادیده بگیرد هر چند پس از حل مشکل به صورت مقطعی منجر به رضایت و شادمانی مددجو می گردد ولی این شادی نمی تواند مستمر باشد و در فرجام کار احتمال احساس عدم کفایت ناتوانی و درماندگی در مددجو حاصل می گردد.

3- خاتمه مصاحبه :

خاتمه مصاحبه در مددکاری می تواند آغاز یک جریان و ارتبـاطات وسیع بـاشد که بین مثلث مددجو، مشکل و مددکار برقرار خواهد شد. در واقع مصاحبه مددکار با مددجویانش به منزلۀ گشودن و ایجاد روابط آنی و فعال و انفعـالات و کـنش و واکنش های بسیاری است که تنها به تجزیه و تحلیل و دسته بندی و تنظیم اطلاعات حاصله از مصاحبه برای بستن پدیده مورد مطالعه ختم نمی شود و دامنۀ آن به زندگی مددجو، خانواده، محیط کار و حتی گذشته مددجو و برنامه هایی برای آیندۀ وی در نظرگرفت.

خاتمه جریان و فرایند مصاحبه در مددکاری لازم است طی شرایط و مبذول داشتن توجه به نکاتی که ذکر می گردد صورت گیرد.

الف کاستن از اوج مصاحبه :

برای این کار با نتیجه گیری وجمع بندی مطالب و مشخص کردن زمان و مکان مصاحبه آتی که معمولاً در مددکاری ضرورت می یابد و همچنین مروری بر قرارو مدارها و آنچه که مددجو باید انجام دهد و آنچه که انجامش به عهدۀ مددکار هر موسسه است ، فرصتی را برای سوال یا رفع ابهام مددجو مقدور می سازد و ظاهراً بدون برخورد با مسئله یا مقاومتی از جانب مددجو یک جریان صمیمانه یعنی آغاز مصاحبه را که به یک رابطه متقابل یعنی جریان مصاحبه تبدیل شده است به انتهای عاطفی حرفه ای سوق می دهد.

2- ارزیابی مصاحبه توسط مددکار اجتماعی :

در این مرحله مددکار مجموعه شنیده ها و دیده های خود را از مددجویا مددجویان بازنگری می کند و علاوه برآن بر حالات و احساسات و پندارهای خود در حین مصاحبه تأمل و تفکر نماید. به تعبیری او مصاحبه را نقد می کند و تفاوت او شامل روش مصاحبه و مضنون و محتوای مصاحبه است ولی میزان اشتغال خاص، به ارزیابی مصاحبه جدا از مشکل مددجو و راه های کمکی برای حلی مشکل او نخواهد بود.

نکات  مهم در جریان مصاحبه مددکاری:

الف- شرایط زمانی در طول مصاحبه باید وقت مصاحبه و به فاصله بین مصاحبه ها توجه لازم مبذول گردد.

ب- شرایط زمانی : مناسب بودن مکان از لحاظ فیزیکی و مناسب بودن آن از نظر امنیت روانی .

ج- مشخص بودن هدف و منظور ما از مصاحبه

د- رعایت تمرکز در مصاحبه

1-   حفظ اصول و رعایت اصولی اخلاقی در حین مصاحبه

2-   بهره گیری از مشاهده و دریافت عکس العمل غیرکلامی

3-   بردباری در برابر پاسخ های بی ربط

4-   جلب اعتماد مددجو نسبت به امین بودن مددکار

5-   پرهیز از به کار بردن واژه های رکیک

6-   اجتناب از داوری و پیش داوری

7-   مراقبت از جابجا نشدن نقش ها

8-   کنترل خود و خویشتن شناسی

9-   جلوگیری ازبروزآنچه که منجربه برهم خوردن تمرکزمددکار برکار مددجومی شود.

10- تمرکز بر مشکلی که برای مددجو اولیت دارد.

/ 1 نظر / 78 بازدید
خانم نفيسه

باسلام من هم در مورد درمان اعتيادبامابقي دوستان فعاليت ميكنيم اگه دوست داريد از وبلاگ من هم ديدن كنيد تادرصورت نيازتبادل لينگ كنيم باتشكر[گل]