پرسش و پاسخ مبانی جامعه شناسی

 1. 1.        تعریف فرهنگ وفرهنگی شدن؟ فرهنگ به مجموعه ای که در برگیرنده دانستنی ها ، اعتقادات هنرها، اخلاقیات ، قوانین ،آداب ورسوم وعادات وهرگونه توانایی دیگری است که انسان بعنوان عضوی از جامعه به دست می آورد فرهنگی شدن: هماهنگی وانتخاب فرد با کلیه شرایط وخصوصیات زندگی اجتماعی است ومعمولا به دوصورت واقع شود به صورت طبیعی وتدریجی که همان رشد افراد در داخل محیط اجتماعی خاص است دوما" به صورت تلاقی دوفرهنگ که به طرق مختلف ممکن است صورت گیرد
 2. 2.      اجتماعی شدن چیست؟ انسان به سه شیوه اساسی با یکدیگر ارتباط برقرار می کند زبان گفتاری که به الگوهای صوتی متنوعی اطلاق می شود که آموزش وارتباط راآسان می سازد 2 زبان نوشتاری که از طریق آن زبان گفتاری ثبت وترسیم می شودودرنتیجه میراث فرهنگی جامعه محفوظ می ماند 3 زبان جسمانی : که مبادله معانی وفرهنگ را از طریق اداها ووضعیت جسمانی میسر می سازد
 3. نهاد اجتماعی چیست؟ ویژگیها وخصوصیات نهاد را ذکر نمائید؟ نهاداجتماعی مجموعه ای از نقش ها وپایگاهها و روابط اجتماعی ساخته وپرداخته وپایداری است با اهدافی مشخص که درطول زمان استمرار و مداومت پیدا می کند واز ویژگیهای آن 1- دارای هدف است وکارکرد اصلی آن در جهت تامین نیاز اساسی گروه تمرکز می یابد 2- الگوهای رفتاری ، نقش هادر روابط اجتماعی که براساس آنها پدید می آیند تکرار می شوند تداوم پیدا می کنند وثابت می مانند3 نهاد دارای ساختار ویژه ای است واجزای سازنده آن در الگوهای رفتار ، نقشها، پایگاههاوروابط اجتماعی تشکیل می شود که وضعیت یکدیگر را درکل نهاد تقویت می کند 4- نهادهای اجتماعی هرکدام به صورت یک واحد مستقل ویکپارچه عمل می کند 5- نهادهای اجتماعی نتیجه ارزشهای اجتماعی اند که افرادجامعه آن را به شکل قواعد وقوانین ساخته وپرداخته درمقابل خود می یابند 6- نهاد دارای ساختاری است نسبتا پر دوام از الگوهای رفتاری ، نقش ها، پایگاهها وروابط اجتماعی که به طرزی الزام آور ویکنواخت برای تامین نیازهای اجتماعی اساسی افراد پدید آمدند
 4. تعریف خانواده وانواع را ؟خانواده عبارتست از گروهی از افراد ( دو نفر یابیشتر) که میان آنها روابط خویشاوندی برقرار است ودرمکان واحدی زیست می کنند وتغذیه مشترک دارند خانواده از نظر شکل هسته ای وگسترده از نظر تعداد زوجات تک همسری وچند همسری از نظر انسجام وسلامت به سالم وناسالم(گسیخته) از نظر مدیریت پدرسالار،مادرسالار، فرزندسالار، هرج ومرج مشارکتی وتعاونی
 5. هنجار چیست؟ هنجارهای اجتماعی شیوه ها ورفتارمعینی است که درگروه یاجامعه متداول است وفرددر جریان زندگی خود آن را می آموزد به کار می بندد وانتظاز دارد که دیگر افراد گروه یاجامعه آن را انجام دهند مانندشیوه حرف زدن ، سلام دادن و احترام کردن
 6. ارزش چیست؟ ارزش اجتماعی عبارتست از چیزی است که موضوع پذیرش همگان است ، ارزش اجتماعی واقعیت ها واموری را تشکیل می هد که مطلوبیت دارند ومورد خواست وآرزوی اکثریت افراد جامعه است وقتی به یک کودک یاد می دهیم به بزرگ تر خود احترام بگذارد وبه اوسلام کند در واقع ارزشهای اجتماعی را در ذهن اوجای می دهیم
 7. نقش وپایگاه اجتماعی را توضیح دهید؟نقش اجتماعی یکی از فعالیتهایی است که شخص در جامعه به عهده دارد وبه معنای انتظاراتی تلقی می شود که شخص دارنده موقعیت اجتماعی باید آن را برآورده سازد . پایگاه اجتماعی ارزشی است که یک گروه برای یک نقش اجتماعی قائل است به عبارت دیگر وقتی نقش اجتماعی فرد در جامعه یا گروه با نقشهای دیگر مورد مقایسه قرار می گیرد ودرجه اهمیت آن نقش دراین مقایسه معلوم شود آن نقش ارزیابی می گردد وبرحسب درجه اهمیت واعتبار آن پایگاه وموقعیت آن معلوم می شود . مثلا نقش یک راننده ، آموزگار ، دهقان ، کار گر باهم فرق دارد وپایگاه اجتماعی آن ها نیز باهم متفاوت است ؟
 8. طبقه اجتماعی راتوضیح دهید؟ یعنی مجموعه ای از پایگاههای مشابه ویا گروههای خاص بسیار وسیعی مرک از گروههاس فرعی متعددند که از وحدت خاص برخوردارند ، آگاهی جمعی وخرده فرهنگ خاص وتباین اساسی بین خود هستند وبه صفت وابسته اند
 9. گروه اجتماعی چیست ؟ انواع آن را وویژگیهای آن را توضیح دهید؟ گروه اجتماعی تجمع افراد انسانی تحت عامل ویا عوامل مشخصی است که موجب همکاری آنها با یکدیگر می شود ومیان آنها کنش های متقابل اجتماعی برقرار است . مانند گروه خانوادگی یا گروه همبازی تیم ورزشی، اتحادیه های کارگری وغیره انواع گروه ها گروه های نخستین  وگروههای دومین : گروههای نخستین گروه هایی هستند که درآن ها روابط افراد بسیار نزدیک صمیمانه چهره به چهره وغیر رسمی است مثل خانواده ، گروه های خویشاوندی – گروه کودکان همبازی دریک محله ، گروه همسایگان  گروههای دومین : گروههایی است که درآنها روابط افراد،رسمی خشک ومنطقی است روابط محدود است دراین گروه روابط اجتماعی به اساس نوعی قراردادشکل می گیرد هدف خاصی دارد . مانند سازمانهای اداری – تجاری – اجتماعی وسیاسی  از جمله ویژگیهای آن: 1- داشتن هدف یا اهداف مشترک 2- احساسات وعواطف مشترک 3- ارتباط متقابل اجتماعی 4- کنش متقابل اجتماعی 5- تداوم نسبی 6- سازمان       انواع گروه                   
 10. تحرک اجتماعی چیست؟ منظور ازتحرک اجتماعی انتقال فرد یاگروه از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگراست به عبارت دیگر تغییراتی که در حرکت اجتماعی یک فرد یا گروه در جامعه پدید می آید تحرک اجتماعی گویند.
 11. آسیب اجتماعی چیست؟ هررفتاری که برخلاف هنجارها وفرم های اجتماعی از فرد سرزده وکارکرد فرد را به هم زده وبه تبع آن کارکرد خانواده وجامعه را تحت شعاع قرار می دهد.
 12. سبب شناسی آسیبهای اجتماعی راتحلیل کنید ؟ درپیدایش انحرافات اجتماعی ورفتارهای نابهنجار وآسیب زا عوامل متعددی بعنوان عوامل پیدایش وزمینه ساز می تواند موثر باشد 1- عوامل فردی : جنس ،سن،وضعیت ظاهری وقیافه ،ضعف وقدرت ،بیماری ،عامل ژنتیک و... 2- عوامل روانی: حساسیت ،نفرت ،ترس ووحشت، اضطراب،حسادت،پرخاشگری، بیماریهای روانی،کمرویی، خیالپردازی و... 3- عوامل محیطی : اوضاع وشرایط اقلیمی ،شهر وروستا، کوچه وخیابان، گرما وسرما،و...4- عوامل اجتماعی: خانواده، طلاق،فقر، فرهنگ، اقتصاد، بیکاری، شغل، رسانه ها، مهاجرت، و...
 13. پدیده اجتماعی چیست وچه ویژگی هایی دارد؟ منظور از پدیده کلیه واقعیت ها یا اموری است که درجامعه وجود دارد یا روی می دهد وشخص آن را درخارج از خود مشاهده می کند از ویژگیهای آن عینی وجمعی وملموس می باشد
 14. جامعه شناسی ایستا وپویا را تعریف کنید؟ ایستا : جامعه را دریک زمان ومکان معین مورد پژوهش قرار می دهد مانند یک عکس ،پویا یا حرکتی . اجتماع را درزمان ودرحال حرکت بررسی می کند روابط جوامع از گذشته تابحال وآینده را مورد مطالعه قرار می دهد . وکاملترین وتطبیقی تر می باشد مانند فیلم برداری
 15. روش تحقیق در جامعه شناسی را توضیح دهید؟ مطالعات توصیفی وپژوهشهای تحلیلی – بررسیهای که با فرضیه آغاز می شود وما به منظور صحت وسقم اثبات یا رد فرضیه به پژوهش می پردازیم تا به یک نظریه برسیم که به آن بررسی تحلیلی یا عللی می گویند . درمقابل تحقیقی که تنها به منظور شناخت وجمع آوری اطلاعات ونه حصول به نظریه انجام می گیرند وفرضیه وفرضیه های در ابتدا ی آن ارائه نمی شود را اکتشافی یا توصیفی می گویند. پژوهش های ژرفانگر وپهنانگر: پهنانگر یا پهنائی بررسیهای است که جوامع وسیع را مورد مطالعه قرار می دهد که غالبا" در جامعه شناسی به کار می رود .ژرفانگر: خاص مطالعات مردم شناسی است وهدف آن مطالعه جامعه خاصی است 

مطالعات میدانی واسنادی : میدانی : موضوع مورد مطالعه در اختیار پژوهشگر است به عنوان مثال مثلا" مطالعه قشری از کشاورزان ساکن یک ده وبه معنای  ارتباط مستقیم ورویاروی پژوهشگر با پدیده مورد نظر

اسنادی مطالعاتی است که موضوع یا پدیده موردنظر در اختیار محقق قرارندارد ودر دسترسی به آن به آسانی امکان پذیر نیست ویا موضوعاتی را در برمی گیرد که مربوط به گذشته دور یا نزدیک باشند مانند نقش احزاب در جنبش های کارگری وازطریق بررسی اسناد ومدارک مانند کتاب ومجله و.. توسط محقق انجام می شود

18- مراحل تحقیق چیست ؟  1- طرح موضوع موردمطالعه 2- ارائه فرضیه 3- جمع آوردی اطلاعات 4- استخراج ودسته بندی اطلاعت 5- تهیه جداول درصورت استفاده از روش میدانی 6- کشف رابطه علی وحصول به نظریه (تئوری)

19- قانون وعرف راتعریف کنید؟ قانون را قانون گذار با رعایت تشریفات خاصی وضع می نماید که برای وضع قانون مراحل نظیر تسویب وامضاء وانتشار باید طی شود ودرسارسرکشور لازم الجرا هستند اما عرف اینچنین نیست عرف به معنای خاص عاداتی است که به تدریج وخود به خود درمیان همه مردم وگروهی از مردم به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده ومردم از آن تبعیت می کنند

20- چرا ما انسانها موظفیم به قانون احترام بگذاریم ؟ در هر جامعه ای برای اجرای هنجارهای اجتماعی یک سری قواعد مدونی وجود دارد که این قواعد از طریق نظارت وکنترول اجتماعی می گیرند وهم کسی همگان را در اجرای هنجار گروه یاجامعه خود تحت کنترول قرار می دهند عبور اتومبیل به هنگامیکه چراغ راهنمایی قرمز باشد ممنوع وامری نابهنجار است وجریمه دارد هنجار این است که اتومبیلی صبرکند تاچراغ سبز شد وآنگاه از چهار راه یا خیابان بگذرنداگر فردی به هنگام قرمز بودن چراغ راهنمایی از خیابان یا چهار راه عبور کنند با نگاه سرزنش آمیز وتند وتیز عابرین که در انتظار سبز شدن چراغ ایستاده اند روبرو مجازات می شوند .بدین ترتیب همه اعضای جامعه همدیگر را در اجرای هنجار جامعه به منظورانتظام امور جامعهدبرقراری وحفظ وحدت ویگانگی تحت کنترل قرار می دهند وقتی همه اعضای جامعه هنجارهای اجتماعی جامعه را بکار ببندند سازگاری وامنیت اجتماعی برقرار خواهد شد ودرصورتی که هنجارها را رعایت نکنند ناسازگاری وناایمنی در جامعه پدید می آید ونظام جامعه دستخوش تزلزل قرار خواهد گرفت

21- ساخت وکارکرد نهادها را توضیح دهد؟نهادها دارای دو وجه اصلی هستند 1- ساخت 2- کارکرد – ساخت به وضعیت ناشی از تعادل وهماهنگی نسبتا" پایدار بین اجزاء وعناصر تشکیل دهنده یک کل اجتماعی راساخت آن کل گویند وکارکرد به معنای نتایج وآثار عینی وقابل مشاهده نهاد اجتماعی است

22- تفاوت بین نهاداجتماعی وموسسه را بیان کنید؟ آئینها ؛ مقررات،شیوه های عمل،روابط  ورفتارها وبه طور کلی محتوای یک موسسه را می توانیم نهاد بنامیم بعنوان مثال موقعی که ازبیمارستان سخن به میان می آوریم اگر مجموعه خدمات پزشکی وتدارکاتی که برای ارضای یک نیاز اجتماعی معین انجام می گیرد وبه بیمار ومواظبت بیماران مربوط می شوددر این صورت سروکار ما با یک نهاداجتماعی است و اگر چنانچه مجموعه ای از پزشکان،پرستاران ،بهیاران وسایر خدمه اداری وفنی بیمارستان وکل تشکیلات آن را درنظر بگیریم دراین صورت سروکارمابایک موسسه است

23- مراحل رشد وتکامل خانواده راتوضیح دهید؟ 1- مرحله ناپیوستگی بین جوان بزرگسال وخانواده حدود 17 سالگی 2- پیوستن خانواده های به هم طریق ازدواج وتشکیل خانواده 23-22 سالگی  3- خانواده با بچه های کوچک 4- خانواده با نوجوانان 5- ترک وتحرک (بیرون رفتن فرزندان) 6- خانواده در آخر زندگی (سالمندی)

24- کنترول اجتماعی چیست؟عبارت از وسایلی است که بر رفتار افراد اثر می گذارد وآنان را به پیروی از هنجارها وارزشها وادار می کند .درصورتی که فردی از هنجارهای اجتماعی سرپیچی کند ورفتارش مخالف ارزشها وهنجارهای اجتماعی باشد از طرف گروه یا جامعه مورد سرزنش ومجازات قرار می گیرد

25- گروه مرجع چیست؟ یکی دیگر از گروه اجتماعی است که فرد در سنجش ارزش خود با دیگران آن راموردقیاس قرار می دهد ویا به عبارت دیگر فرد در قضاوت ودر اعمال خود ازآن الهام می گیردوآن را بنای داوری خود قرار می دهد .گروههای مرجع راتحت عنوان گروههای داوری با استنادی می توان نام می برد به عنوان مثال استادان ودبیران می توانند برای دانشجویان ودانش آموزان به عنوان گروه مرجع یا استنادی تلقی شوند

26- نقش محول ومحقق را توضیح دهید؟ نقش محول نقشی است که از طرف جامعه به فرد واگذار ومحول می شود ودیگرا فراد از او انتظار اجرای آن نقش را دارند مانند نقش معلم که تدریس است وبراساس مقررات خاصی صورت می گیرد  نقش محقق نقشی راکه جامعه به فرد تفویض می کند وبه عهده او می گذارد .یکسان نمی ماند بلکه هرفرد براساس ذوق وسلیقه خود آن نقش دخل وتصرف می کند بنا به میل وخواست خود درآن تغییراتی ایجاد می کند وآن راانجام می دهد

27- مسئله چیست ؟ مسئله اجتماعی کدامست؟ مشکل چیزی است که برکارکرد اجتماعی فرد تاثیربگذارد ومشکل ممکن است نیازی سرکوب کند وازنوع نیازهای اقتصادی پزشکی ، آموزشی –تفریحی باشد که درنتیجه به کاهش کارآیی وعملکرد مشخصی منجر شده است ومشکل می تواند یک ایفای نقش ویاترکیبی ازدو یاچند مورد باشد که اثرات تخریبی بیشتری برجای می گذارد واورا وادار به مراجعه به مددکارجهت حل مشکل می کند

28-کارکردهای خانواده راتوضیح دهید؟ خانواده بعنوان میانجی در اجتماعی شدن طفل وهمنوایی عمیق وی با هنجارهای اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخواردار است  جنبه های عمیق ونهان شخصیت انسان ناشی از آموزش وپرورش دوران کودکی است وازآنجا که نخستین سالهای زندگی انسان در محیط خانواده می گذرد ودراین دوران است که پایه شخصیت او گذاشته می شود می توان به اهمیت خانواده وتاثیری که درپرورش فرد وقوای روحی واخلاقی او دارد پی برد علاوه برآن خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی وظایف زیر رابرعهده دارد تولید نسل ورفع نیازهای جنسی 2- تعیین هویت اجتماعی فرزندان واجتماعی کردن آنها3- حفظ واستحکام تعائل شخصیت بزرگسالان

29- چراجامعه شناسی مهم است؟ زیرا جامعه شناسی یک رشته انتقادی است که به مطالعه جامعه انسانی ورفتارهای اجتماعی می پردازد ووچشم انداز روشن ومشخص رادرباره رفتارانسان ارائه می دهد.جامعه شناسی به ما یادمی دهد که به گونه ای جامعه شناختی بیندیشیم واین امر به معنای پرورش نیروهای تخیل است وشایدهیچ رشته ای به اندازه جامعه شناسی نتواند جهان بینی راپیرامون محیط اجتماعی خودمان عمق بخشد.

30- فرد درجامعه کیست؟ فرد از دیدگاه جامعه شناسی به عنوان واحد اساسی جامعه شناخته می شود ومجموعه حیات اجتماعی در پیرامون او بر پا می شود .او باعمل آگاهانه وکنش و واکنشهایی که دررابطه با دیگران برقرار می سازد وهستی اجتماعی را پدید می آورد.

/ 0 نظر / 2 بازدید