کارورزی 2

کارورزی 2 :                                                  2واحد=240 ساعت

اهداف عملکردی، رفتاری

*-  شناخت دانشجو از قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها

*- حضور در محل کارورزی طبق مقررات تعیین شده

*- تهیه انواع گزارشات مورد نیاز و نظرات پیشنهادی ( گزارش معرفی موسسه)، گزارش روزانه، بازدید منزل، گزارش موضوعی یا موردی، گزارش پیگیری و...

*- فضای (محیط) اجراء: کارگاه ، کارخانه، واحد تولیدی، مزرعه و...

برنامه اجرایی:

شرکت در جلسات توجیهی

مدت زمان /ساعت

اهداف عملکردی مرتبط

شغل

معرفی به موسسه محل کارورزی

 

 

 

مراجعه به موسسه محل کارورزی در زمان های تعیین شده

 

 

 

پیگیری منابع موجود در راستای کار عملی

 

 

 

ارائه گزارش در هر جلسه مراجعه به موسسه محل کارورزی

 

 

 

ارائه 2 مورد کوتاه مدت و

یک مورد بلند مدت

 

 

 

 

گزارش کارورزی باید سر فصل داشته باشد.

معرفی محیط کار، فصل دوم : شرح فعالیتهای کارورز وفصل سوم: نتیجه گیری

فرم ارزیابی کارورز

فرم دو: پیوست 2:

فرم ارزیابی تحقق اهداف عملکردی

ردیف

عامل ارزیابی

ضریب

نمره ارزیابی 0-20

امتیاز عنوان هدف عملکردی

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 494 بازدید