مسئولیت اجتماعی شرکتها-CSR) Corporate Social Responsibility)

2  اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و تعاریف زیر در این استاندارد بین‌المللی دارای کاربرد هستند.

2-1 مقبولیت

مسئولیت یک سازمان در قبال تصمیمات و فعالیت‌هایش، و بیان پاسخگو بودن به سازمان‌های اداره‌کننده، مسئولان قانونی، و به‌طور وسیعتر، دیگر ذینفعانی که با تصمیمات و فعالیت‌هایش در ارتباط هستند.

2-2  مصرف‌کننده

فردی از کل جامعه که برای اهداف شخصی، خرید و یا از محصولات یا خدمات استفاده می‌نماید.

2-3  مشتری

سازمان و یا شخص خریدار یا استفاده‌کننده از محصولات یا خدمات، با اهداف تجاری، شخصی یا عمومی.

توجه: یک مصرف‌کننده گونه خاصی از مشتری می‌باشد.

2-4  نهایت کوشش

فرآیند درنظر گرفتن پیامد‌های منفی واقعی و پنهان فعالیت‌های سازمان به شکلی قاعده‌مند و از روی وجدان، و مدیریت آنها از منظر کاهش و یا دوری جستن از ریسک‌ خسارات اجتماعی یا محیطی.

2-5  محیط

محوطه طبیعی که هر سازمان در آن مشغول به‌کار است، شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانداران و مردم، و ارتباط متقابل بین‌ آنها.

توجه: محوطه در این متن، از درون یک سازمان تا سیستم جهانی گسترده شده‌است.

2-6  رفتار اخلاقی

رفتاری که مطابق با اصول پذیرفته‌شده حق باشد یا رفتار مناسبی در این متن، که برای یک شرایط خاص، و مطابق با قواعد بین‌المللی رفتاری باشد. (2-10)

2-7  تساوی جنسیتی

رفتارهای مشابه برای زنان و مردان، مطابق با نیازهای مخصوص به آنها و منافع‌شان.

توجه: این تعریف شامل رفتار برابر یا، در بعضی مواقع، رفتاری که متفاوت است اما در حقوق، مزایا، الزامات و موقعیت‌ها، برابر درنظر گرفته‌شده‌است، می‌باشد.

2-8  پیامد‌های یک سازمان

تغییرات مثبت و یا منفی در جامعه یا محیط، که کل یا قسمتی از آن نتیجه تصمیمات و فعالیت‌های یک سازمان می‌باشد.

2-9  ابتکارها برای مسئولیت اجتماعی

سازمان، برنامه یا فعالیت‌ صریحی که مختص مواجه با یک هدف خاص مسئولیت اجتماعی می‌باشد.

توجه: ابتکارات می‌توانند توسط هرگونه سازمانی، توسعه یابند، حمایت یا اجرا شوند.

2-10  قواعد بین‌المللی اخلاقی

انتظارات از رفتار مسئولیت اجتماعی سازمانی ، از قانون بین‌المللی متعارف، اصول پذیرفته‌شده قانون بین‌المللی، یا توافقات بین حکومتی (مانند پیمان‌ها و مقاوله‌نامه‌ها) که در سراسر دنیا یا در اکثر کشورها به‌رسمیت شناخته شده‌است، برگرفته شده‌اند.

توجه: اگرچه این ابزارها اصولاً برای توضیح‌دادن نوشته شده‌اند، به‌تفصیل در مذاکرات مورد توافق قرار گرفته و اهدافی که تمام سازمان‌ها خواستار آن هستند را بیان می کند. این ابزارها وابسته به موضوعات مرکزی و اصول مسئولیت اجتماعی که در این استاندارد پوشش داده‌شده‌است، می‌باشند.

2-11  مسئله مسئولیت اجتماعی

بخش خاصی از مسئولیت اجتماعی (2-16) که به‌محض طلب نتایج مطلوب، برای سازمان یا ذینفعانش می‌تواند مورد اقدام قرار گیرد.

2-12  اداره سازمانی

سیستمی که به‌وسیله آن سازمان برای پیگیری اهداف کلانش، تصمیم‌گیری و اجرا می نماید.

2-13  اصل

اصول بنیادی برای تصمیم‌گیری یا رفتار.

2-14  خدمت

اقدام یک سازمان برای رسیدن به یک خواسته یا نیاز.

2-15  گفتگوی اجتماعی

عبارت است از تمام مذاکرات، مشاوره‌ها و تبادل ساده اطلاعات بین یا درمیان نمایندگان حکومت‌ها، کارفرمایان و کارکنان، در مورد مسائل معمول مربوط به خط‌مشی اجتماعی و اقتصادی.

توجه: در این استاندارد بین‌المللی اصطلاح "گفتگوی اجتماعی" فقط در معنایی که در سازمان بین‌المللی کار مفهوم دارد، بکار برده می‌شود.

2-16  مسئولیت اجتماعی

مسئولیت یک سازمان در قبال پیامدهای تصمیمات و فعالیت‌هایش بر جامعه و محیط، به‌واسطه شفافیت و رفتار اخلاقی،

شامل موارد زیر می‌باشد:

–       مشارکت در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه اجتماع؛

–       در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان؛

–       مطابق بودن با قانون کاربردی و سازگاری با قواعد بین‌المللی اخلاقی؛ و

–       یکپارچه‌سازی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابطش.

توجه 1: فعالیت‌ها شامل محصولات، خدمات و فرآیندها می‌باشد.

توجه 2: روابط، به فعالیت‌های یک سازمان در منطقه نفوذش بر می‌گردد.

2-17  منطقه نفوذ

کل فضایی که توانایی تأثیرپذیری از تصمیمات یا فعالیت‌های شخصی یا سازمانی را داشته‌باشد.

توجه: فضا می تواند یک مفهوم جغرافیای، همچنین یک مفهوم کارکردی داشته‌باشد.

2-18  دینفع

شخص یا گروهی که علاقمند به هرگونه فعالیت یا تصمیمات یک سازمان باشند.

2-19  اشتغال ذینفعان

فعالیتی است که متعهد ایجاد موقعیت‌هایی برای گفتگوی سازمان با یک یا تعداد بیشتری از ذینفعان، با هدف ایجاد یک مأخذ آگاه، برای تصمیمات سازمان می‌باشد.

2-20  زنجیره تأمین

توالی فعالیت‌ها یا عناصری که محصولات یا خدمات را برای یک سازمان فراهم می‌کنند.

توجه: در بعضی از کشورها، مفهوم زنجیره تأمین مشابه با زنجیره ارزش (2-23) درنظر گرفته شده‌است. به‌هرجهت، در این استاندارد بین‌المللی مفهوم زنجیره تأمین مطابق با تعریف بالا درنظر گرفته می‌شود.

2-21  توسعه پایدار

توسعه‌ای که نیازهای امروز را بدون درنظر گرفتن توانایی نسل آینده در برطرف کردن نیارهایشان، درنظر می‌گیرد.

توجه: این بحث شامل فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی و وابستگی متقابل آنها با تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های یک سازمان می‌شود.

2-22 شفافیت

آشکارسازی تصمیمات و فعالیت‌هایی که بر جامعه و محیط اثرگذارند، و تمایل به ابراز آنها به‌صورت واضح، دقیق و کامل.

2-23 زنجیره ارزش

توالی صحیح فعالیت‌ها یا عناصر، که ارزش را در قالب محصولات یا خدمات فراهم یا دریافت می‌نمایند.

توجه 1: عناصری که ارزش را فراهم می نمایند شامل پیمانکاران، کارگران خارج از سازمان و دیگر کارگران می‌باشند.

توجه 2: عناصری که ارزش را دریافت می‌کنند شامل مشتریان، مصرف‌کنندگان، ارباب رجوع‌ها و دیگر کاربران می‌باشند.

2-24 گروه آسیب‌پذیر

گروهی از افراد که دارای مشخصه‌هایی بر پایه تبعیض، و متناقض با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی باشند، و این امر سبب عدم قابلیت دستیابی آنها به حقوق یا برخورداری مساوی از موقعیت‌ها ‌شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید