نظری بر قضایای فرار از منزل

داشت که کاکایش وی را به مرد 20 ساله ای عروسی کرد (21) سال عمرش را با جار وجنجال لت و کوب سپری می کند صاحب دوپسرمی باشد، شوهرش معتاد به مواد مخدر است خشونت شوهر روز بروز زیادتر شده میرود.در اثر خشونت های خانوادگی زندگی برایش دشوارتر و تنگ تر میشود تا آنکه همرای دو طفل خود مجبور به ترک منزل میشود. روزی برحسب تصادف پسر خاله اش (و) را می بیند و به موظفین امنیتی وی را معرفی میکند که به جرم فرار از منزل تحت تعقیب قرارمیگیرد. پولیس وی را به حوزه ( 8) میبرد و از آنجا به وزارت امور زنان معرفی و تسلیم میکند. دو ماه تحت حمایت این وزارت میباشد بعداً یکماه را به توقیف ولایت کابل به سر میبرد. بالاخره شوهرش را می طلبند تا ضمانت بدهد وخانمش را خانه ببرد اما شوهر حاضر به این کار نمیشود. بر خلاف عارض میشود که خانمش با شخص دیگری ارتباط داشته و از خانه فرار کرده است که در نتیجه (و) در محکمه اول به پنچ سال و در محکمه دوم به دوسال حبس محکوم می شود.?

?(ن) دختر20 ساله ای را بدون رضا میخواستند به مرد پیری به ازدواج اجباری بدهند به منظور این عمل جاروجنجال را براه می اندازد و درمقابل همیشه مورد خشونت لفظی تحقیر و توهین اذیت لت و کوب برادر قرار میگیرد. زندگی را بالایش تنگ میسازند که حاضر به ازدواج با مرد پیر گردد.بالاخره دختر جوان چاره را برخود حصر می بیند واز منزل فرار می کند و به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کرده تقاضای کمک می کند. کمیسیون ویرا به وزارت امور زنان معرفی می کند که از آن طریق به خانه امن معرفی می شود.

در ضمن مصاحبه چنین یاد آور میشود که (.... یقین دارم چنانکه مرا برای مرد پیر میدادند زندگی من همیشه خراب بود.... فکر میکنیم در حال حاضر حد اقل از آن زندگی خراب همیشگی نجات یافته ام...)? [1]

?(م) دختر (8) ساله را پدرش به مردی (35) ساله ایکه خانم اولش وفات کرده و از وی طفلی ندارد به نکاح میدهد مدت (17) سال را با وی با همه ناسازگاری و جارو جنجال ها میگذراند ولی صاحب فرزندی هم نمی شود دراین میان مرد میخواهد با خانم برادرش که شوهرش شهید شده ازدواج کند عواملی نارضایتی همیشگی ناشی از تفاوت فاحش سن، گرفتن زن دیگر ، نداشتن اولاد و بالاخره خشونت و تغییر سلوک و رویه شوهر خانم را تحت فشار قرار میدهد که در اثر آن بدون عاقبت اندیشی خانم همرای پسر همسایه از منزل فرار می کند.[2]

?(م-ع-ر) سه خواهریکه مادرشان را قبلأ از دست داده بودند، پدر آنها خانمی دیگری می گیرد. و این خواهران همیشه وقت مورد لت و کوب و دشنام مادر اندر و پدر قرار میگیرند. بخاطر نجات شان راه فرار از منزل را اختیار کرده به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه می کنند و از کمیسیون به وزارت امور زنان معرفی و از آن طریق به خانه امن فرستاده میشوند.

در خلال مصاحبه چنین تذکر میدارند که (... بخاطر اینکه ما در اینجا آرام زندگی می کنیم کدام گناه را مرتکب نشده ایم صرف آنها ما را لت و کوب می کردند من و خواهرکلانم و خواهرخوردام فرار کردیم... از مادر اندر ناراضی بودیم چون دختران خود را مکتب روان میکرد ما را از مکتب کشیده بود تمام کارهای شاقه را بالای ما انجام میداد...) ?[3]

?(ک) 20 ساله  را خلاف رضاو رغبتش به ازدواج مرد 70 ساله می دهند. این ازدواج اجباری را بخاطری بدل با برادرش به منظور اینکه توانسته باشد دختر آن مرد پیر را به ساده گی و ارزان به عقد خود در آورد؛ انجام می دهند.

روشن است که فردای این وصلت اجباری که بدون توجه به سن، سال و آرزوهایش بوده به بدبختی و رسوائی منجر گردیده وی همیشه مورد لت و کوب، ظلم شوهر، خانم اولی و اولادهایش قرار داشت تا آن حد ظلم پیش میرود که گاهی او را دست و پای بسته با سگ یکجا می انداختند و این حالت ساعت ها طول می کشید. این دختر راه چاره را در آن یافته که با پسر همسایه ارتباط گرفته و از منزل فرار کند و چند صباحی نگذشته به چنگال قانون می افتد و پای میز محکمه کشانیده میشود و محکوم به سپری کردن چند سال در سلول زندان می گردد.

 (ک) می گوید: (..... رضایت ندارم که دوباره نزد شوهر 70 ساله ام برگردم، می خواهم پس از رهایی پیش مادرم بروم... کاش با سواد می بودم تا رسمأ میتوانستم  خود را از چنگال این پیر مرد نجات دهم. شوهرم حاضر نیست مرا طلاق بدهد....) ?[4]

?م دختری (20) ساله است که قبلأ پدرش را از دست داده، مادر اندر و برادرش میخواهند ویرا خلاف میلش به مرد پیری نامزد کنند و اما او رضایت نشان نمیدهد و مجادله میکند. این امر باعث خشونت مادر اندر و برادرش شده ومورد لت وکوب قرارمیگیردد.

بفکر نجات از خشونت آنها راه فرار از منزل را در پیش گرفته به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه میکند. کمیسیون او رابه وزارت امور زنان معرفی کرده و آن وزارت غرض حمایت قانونی، وی را به خانه امن میفرستد. (م) در مورد برگشت دوباره خود به فامیل بسیار نگران است و  می اندیشد که برگشت او به خانواده با خطر مرگ همراه خواهد بود.?[5]

? (خ) دختر 13 ساله یکه در اثر ازدواج اجباری در عقد نکاح مردی در آورده می شود صاحب چهار فرزند و حامله می باشد که شوهر برایش طلاق عرفی میدهد. پسر 9 ساله اش از اثر خشونت های فامیلی نزد مامااش زندگی می کند. خانم به اعتبار اینکه طلاق شده بعد از وضع حمل با مرد دیگری ازدواج می کند. شوهر اولی بعد از اطلاع ازدواج خانمش با مرد دیگر بالای خانمش ادعای فرار از منزل میکند. (خ) فعلا با چهار طفلش درزندان به سر میبرد.?[6]

? دختری 12 ساله که از آوان تولد به دلیلی اینکه چرا دختر است همیشه مورد لت و کوب و خشونت پدر قرار دارد. آنزمان که این دختر فقط  12 سال دارد پدرش تصمیم میگیرد که او را به مرد 45 ساله که دارای زن و اطفال است به ازدواج بدهد. دختر به اثر تشویق دختر خاله اش از منزل فرار میکند و به وسیله یک فرد خیر خواه به پولیس و از آنجا به وزارت امور زنان رهنمایی میشود. خانواده دختر که در اثر اعلان تلویزیونی از آدرسش با خبر میشوند با دادن ضمانت دختر را دوباره تسلیم میشوند. اما فردای همانروز دختر به وسیله پدرش به قتل میرسد؛ که بعدآ قتل را مرگ طبیعی وانمود می کنند.?

?دختر 12 ساله که به سن 4 سالگی بعد از فوت پدرش و ازدواج مجدد مادرش، با پسر 30 ساله همسایه عروسی میگردد؛ سال های متمادی را با ظلم و خشونت سپری میکند و بعد از آنکه یک روز به طور وحشتناک مورد لت و کوب خسر قرار میگیرد با دست و پای شکسته فرار میکند. یک ریکشا وان او را به شفاخانه میبرد، از آنجا به پرورشگاه انتقال مییابد. آثار شکنجه بر جسم کودک هنوز بعد از گذشت یک سال از فرارش برجاست. این دخترک هنوز هم در هراس از برگشت دوباره به آن خانه است.?

?م- دختری 15 ساله با مردی که معتاد به مخدرات و مسکرات بوده ازدواج میکند. اما دوام زندگی با وجود داشتن شش طفل شامل دختر و پسر هرروز ناگوارتر میگردد تا جائیکه زن به تکرار مورد لت و کوب و حتی سوختاندن پوست بدن با سگرت مورد اذیت شوهر قرار میگیرد. زن د رنهایت بیچارگی تصمیم می گیرد که خود و اطفالش را از چنگال مردی که اعتیاد به مواد مخدر و الکول او را تا سرحد جنون کشانیده نجات داده و به منظور فرار از منزل و پناه بردن به خانه خواهرش راه  پاکستان را در پیش می گیرد اما عین سوار شدن به موتر طفل بزرگترش که 9 سال دارد به بهانه نوشیدن آب از مادر فاصله گرفته و قضیه را تلیفونی به اطلاع کاکایش میرساند در عین حال پولیس محل از جریان آگاه شده و دست به کار می شود. در نهایت امر این زن راهی زندان میگردد.?[7]

? ن دختری (17) ساله یکه پدرش بدون رضایتش وی را در مقابل پول هنگفت به مردی نکاح می کند پس از سپری شدن سه سال پدر دختر از متعذر بودن دامادش آگاهی می یابد. تصمیم به ازدواج دومی دخترش بدون در نظر داشت اصل شرعی و قانونی میگیرد و دخترش را خود سرانه به منزل می آورد. بدون آنکه موضوع را بصورت رسمی از طریق محکمه بمنظور تفریق به سبب ضرر بنابر معذور بودن شوهرش خلاص کند زن در قید نکاح شوهر اولی قرار دارد بازهم بدون رضایت، دختر را بار دوم بالای مرد دیگری  در بدل پول گزاف می فروشد.

خسر دختر پس از اطلاع موضوع بنام فرار از منزل بالای دختر عارض می شود. زن که محروم از سواد و در عدم آگاهی از حق شرعی و قانونی خود و در قید اسارت پدر سالاری بسر می برد بنابر اغراض شخصی و پول خواهی پدر در کنج زندان بسر میبرد.?[8]

 

 

  2. ارقام و معلومات در مورد قضایای فرار از منزل:

الف: گراف شماره (2) نشاندهنده رابطه  تاهل  به قضایای فرار ازمنزل است.

گراف نشان می دهدکه اکثر ازفراری ها متاهل بوده اند واینموضوع می رساند که فشاری که  ازطرف خانواده شوهربالای این عده ازخانمها تحمیل می شود بیشتر از خانواده پدری شان می باشد.

 

ب: گراف شماره 3 ارتباط سن را به فرار از منزل نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

گراف نشان می دهد که بیشتر فراری ها درسنین جوانی ونوجوانی به این عمل دست زده اند که این موضوع بربی تجربگی انها زیاد تراشاره  می کند.

 

ج: گراف شماره 4 ارتباط بین تحصیلات وفرار ازمنزل را نشان می دهد.

 

 

 

 

گراف نشان می دهدکه اکثریت قابل ملاحظه ای از فراریان ازنعمت تعلیم وتحصیل بی بهره بوده اند.صرف 4% انها الی صنف 12درس خوانده اند .که این موضوع براهمیت کسب علم ومعرفت تاکید بیشتر دارد.

د: گراف شماره 5 ارائه کننده  رابطه بین اقتصاد وفرار ازمنزل است.

 

 

 

 

 

گراف نشان می دهد که اکثریت مرتکبین فرار ازمنزل ازاقتصاد ضعیف  وشماری اندکی ازآنها از اقتصاد قوی برخورداربوده اند.که این امر واضح میسا زد که اقتصاد ضعیف نیزدرپهلوی سایرعوامل زمینه اسیب پذیری مرتکبین این عمل را فراهم می کند.

 

  3.  شرح خاطرات زندانبانان و مسؤلین مراکز نگهداری متهمین فرار از منزل:

مصاحبه با یکی از زندانبانان توقیف خانه کابل:

?یک عده ازخانمها درتوقیف خانه بسرمی برندکه تحت عنوان فرار ازمنزل زندانی شده اند اما اینعده ازخانمها نظربه سایر زندانیان دارای حسن سلوک هستندواما مشکلات شان بیشتر ازسایرین است زیرا اکثرشان دارای پایواز نیستند. ?

 

 

مصاحبه با یکی از مسولین خانه امن:

? خانمهای که به اثرخشونتهای خانواده گی فرار کرده اند وبه اینجا پناه آورده اندهمیشه غمگین دیده می شوند ونگرانی انها اکثراناشی از ًتشویش از آینده است.?

 

مصاحبه با یکی از مسولین حقوق بشر:

? درهنگام نظارت اززندانها به خانمهای برخوردیم که تحت عنوان فرار ازمنزل زندانی شده اند این خانمها واقعاً مشکلات فراوانی داشتند زیرادوسیه ها ی انها تحت عناوین دیگری ازقبیل زنا وغیره موردپی گردعدلی وقضایی قرار می گیرد.?

 

مصاحبه با وزارت امورزنان:

?واقعاً متهمین فرار ازمنزل مشکلات فراوانی دارندزیرا انها مجبور اندخود را درمقابل مراجع عدلی وقضایی بی گناه ثابت کنند وهمچنان مشکلات خانوادگی خویش را نیز حل کنند.? 

 

   4.  عوامل اساسی فرار از منزل:

چنانچه در شرح قصه های قربانیان فرار از منزل خواندیم عوامل مختلف در فرار آنان از منزل ذیدخل بوده است. اینک عمده ترین این عوامل را به بررسی میگیریم:

 

-      

/ 0 نظر / 33 بازدید