علل فرهنگی فرار از خانه

-تبعیض در میزان محبت وتوجه به فرزندان

-تبعیض بین فرزندان تنی وناتنی (در برخورداری از امکانات )

-اجرای برنامه های انضباطی شدید برای فرزندان

-لجبازی با اعضای خانواده

-ازدواج اجباری

-بهره کشی یا آزار جنسی

ناموفق در اجتماعى شدن:

اختلال سلوک :

در این میان کمبودها وبی توجهی های عاطفی موجب شکستهایی خواهند شد که خود از دلایل مهم فرار از خانه می باشد .باید توجه داشت کسانی که به نیازهای عاطفیشان پاسخ مثبت داده نمی شود ،افرادی خواهند شد خیانتکار ولجوج ،سخت دل وخشن که حتی ممکن است در مواردی شرافت وحیثیت انسانی خود را نیز نادیده بگیرند.

والدین گرامی نیز باید توجه داشته باشند هنگامی که آنها بویژه مادران محبت می کنند وبرای مثال فرزندان خود را می بوسند .موجی از نشاط وشادی را از اعماق روح فرزندان بر می خیزد وانها را سیراب می سازد وبه طور فزاینده ای مراتب نشاط وخوشنودی انان را فراهم می کند.

ناموفق در اجتماعى شدن:

 بر خلاف مورد قبل جوانى که از نظر جسمانى ناقص است و یا تحت تربیت صحیح قرار نگرفته بعضا تا آخر عمر در سازگارى با محیط موفق نمى‏شود و این قبیل جوانان بعضى راه انزواطلبى را در پیش مى‏گیرند و عمر خود را این‏گونه سپرى مى‏کنند; بعضى دست‏به طغیان و عصیان مى‏زنند و مرتکب جرایم وجنایاتى مى‏شوند; و بعضى بر اثر فشارهاى شدید، ناکامى‏ها و شکست‏هاى روحى، خود را مى‏بازند و یا اقدام به خودکشى مى‏کنند.تعداد زیادى از کارهاى غیرعادى‏نوجوانان‏ممکن است‏به‏دلیل سر درگمى نقش باشد;مثل فرار از خانه و مدرسه، ترک‏شغل وبیرون‏ازخانه‏به‏سربردن.

اختلال سلوک :

 پسران شش تا شانزده در صد ودختران دو تا نه درصد به این مشکل مبتلا می شوند . الگویی تکرارشونده از رفتارهای تجاوز به حقوق دیگران وهنجارهای اجتماعی در این اختلال دید ه می شود  . این کودکان همیشه سعی می کنند پدر ومادر را بیازارند ، از خانه فرار می کنند ویا از مدرسه می گریزند ، دیگران را تهدید می کنند یا نسبت به آنها خشونت می ورزند نسبت به انسانها وجانوران بی رحم هستند ، گاهی با مشکلات جنسی ، نوشیدن مواد الکلی ، استفاده ی دخانیات وارتکاب رفتارهای خطر ناک در گیر می شوند .

بهره کشی یا آزار جنسی

بر حسب برخی پژوهش ها ، فرار از خانه با آزار جنسی در نوجوانان ارتباط دارد . در یک بررسی ۹۶٪ زنان خیابانی ، کسانی بودند که به دنبال آزار جنسی از خانه فرار کرده بودند . دیگر رفتارهای برون ریزی مرتبط با آزار جنسی عبارتست از : فرار از مدرسه ، سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر و الکل و روابط نامشروع جنسی .

دختران فراری

فراردختران وزنان جوان ازخانواده یکی ازمعضلات حاداجتماعی است که کنکاش دراین زمینه نیازبه پژوهش فراوان دارد.شایدبه جرات بتوان گفت,درهیچ دوره ازتار یخ تابه این حدباچنین پدیده نابهنجاری روبه رونبوده ایم.

به علت اینکه جامعه کنونی مادرحال گذرازجامعه سنتی و رسیدن به جامعه مدرن می- باشدوهنوزگامهای اولیه دراین مرحله رامی گذراندقادربه ارائه راه حلی برای این -                       

معضل نمی باشدلذادرمقابله باچنین پدیده ای زمینگیرشده ودست به عملیات انفعالی

می زند.

دختری که درچنین جامعه ای فرارازخانه رابرمی گزیند,درنهایت به سرنوشت مشخصی

نخواهدرسید,شایداگراین فراردر یک کشورغربی توسعه یافته صورت می گرفت,دختر

می توانست باتکیه برابزارقانونی زندگی مجردانه ای رابرای خودتامین کند,امادرایران

این ابزاروجودندارد,پس کسی که دست به فرارمی زندبه سوی اقیانوسی حرکت می-

کندکه عمق چندانی ندارد,اماوسعت آن به اندازه کشورایران وعمیق تر ین جای آن -تهران است.دراین حالت صیادان تیزبین به این اقیانوس حمله ورشده وبه آسانی -

شروع به صید این ماهی می کنندو این گونه می شود که باندهای بین المللی فساد و

فحشای دختران که شایددرآمدآن ازقاچاق موادمخدرهم بیشترباشد, به طرف ایران

سراز یرمی شوندودختران ایرانی ازروسپی خانه های اروپا,هند,پاکستان,شارجه,دوبی

وحتی عراق سرمی آورند.

براساس آماربدست آمده ازدختران فراری درشهرتهران میانگین سن دختران فراری

به9 تا17سال رسیده که نوجوانان سیزده سال به بالابخش عمده ای ازاین فرار یان را تشکیل می دهند.براساس یک تحقیقات دانشجوئی صورت گرفته روزانه 49 موردفرار

ازمنزل به مرکزساماندهی کودکان ونوجوانان وابسته به تهران گزارش می شود.

یکی ازمتخصیصین آسیب شناسی اجتماعی ازوجود15شبکه به کارگیری جنسی دختران

وپسران درتهران خبرمی دهددرحالی که بنابه گزارشات رسیده ازافزایش 10تا15-

درصدی دختران فراری درسال82نسبت به سال81اشاره کرده است.

براساس تحقیقات دیگری که درشهرتهران به عمل آمده آمارتکان دهنده ای ارائه شده است که به شرح ز یرمی باشد:

سالانه 30هزارنفردرتهران اقدام به خودکشی می کنند,60هزارنفرنوجوان ازخانه فرارمی کنندوسن روسپیگری به 14سال تقلیل یافته است.دختران فراری ساکن تهران52درصدمشهدوکرج هرکدام6درصدودرصدهای باقی مانده مربوط به دیگرشهرهااست.

65درصدزنان دچارافسردگی می باشندونزدیک به4میلیون نفرجوان زیر20سال دچارافسردگی هستند.

این آمارهاونمونه هایی ازاین دست حاکی ازوضیعت بحرانی است که دختران جامعه ماباآن درگیرمی باشند.

فراروعلل وانگیزه های آن :

فرارازمنزل رفتاری است که برخی ازنوجوانان وجوانان درشرایط بحرانی وموقعیتهای رنج آوروغیرقابل تحمل به آن مبادرت می ورزندکه این شرایط بحرانی دلایل متعددی ازجمله بدرفتاری والدین وسرپرستان,شیوه فرزندپروری سهل انگارانه  یامستبدانه ,اختلاف شدیدبین والدین واعضای خانواده,تک والدی,بی سرپرستی,وجودناپدری و-نامادری,اعتیاد,جدائی وفوت زودهنگام والدین,مشکلات اقتصادی واجتماعی , رشد-سر یع جمیعت,تغییرات فرهنگی,فرصت اندک شغلی وسطح پائین تحصیلات رادارا-

است.

یکی ازجامعه شناسان علل وانگیزه هایی که دختران وزنان رابه فرارازمنزل ناچار می کندباذکرآماربه شرح ز یراعلام کرده است.

 9/36درصدفرارازخانه به دلیل اختلاف باپدروفرارازکتک خوردن

5/6درصدبه دلیل اختلاف فرزندباناپدری ونامادری است

5/6درصدبه دلیل مشکلات درازدواج است

13درصدفرارهابه دلیل عشق وعاشقی ومخالفت والدین بااین عمل فرزندان می باشد.

یکی دیگر از دلایلی که می توان نسبت به افزایش دختران فراری

تهدیدجدی کانون خانواده هاپدیده دختران فراری است :

درحال حاضرپدیده دختران فراری باگسترش روزافزون خودامروزه به عنوان یک امروتهدیدجدی برای کانون گرم خانواده هامطرح وعامل افزایش ناهنجاری درکلان شهرهاشناخته شده است.

دخترانی که راه فرارازخانه رابرمی گزینندعلت های متفاوتی رادرخوددارندکه ناچاربهگریزازخانواده می شوندواین درحالی است که اعضای خانواده ازعلل یاهدف فرارآنها-اطلاعاتی ندارند.دختران فراری اقدام خودرانوعی اعتراض می دانند و خودراقربانی-روابط ناسالم خانواده ها و فراموش شده درجامعه می دانند.به اعتراف پژوهشگران-اجتماعی فراردختران فرایندیک مکانیسم روانی و ذهنی درنوجوانان است که برای-رسیدن به یک امنیت درونی ورهائی ازسلطه والدین ,زندگی خانه به دوشی رابرمی-گز ینند.

اقدامات سازمانهاومراکزدولتی برای نگهداری دختران فراری:

حال بااین سوال مواجه می شو یم درجامعه ای که پدیده دختران فراری به عنوان یکمعضل مطرح است وآمارهانیزروندصعودی این امرراگزارش می دهدآیادولت اقدامیبرای نگهداری ومحافظت ازاینگونه افرادانجام داده است؟درپاسخ بایدگفت که هم -اکنون طرح خانه سلامت در10استان اجراشده که کارنگهداری این افرادرابرعهده-داردوهمچنین مراکزی برای تشخیص وبازتوانی دختران فراری بهزیستی دایرشده-است.ولی به گفته کارشناسان اجتماعی اقدامات صورت گرفته به صورت پراکنده- ونامناسب دراختیاراین افرادقرارمی گیرد.

 

نتیجه گیری:

به هرصورت امروزه که جامعه مابااین معضل روبه روشده وهرروزه شاهددخترانی-هستیم که به دلایل مختلف راه فرارازخانه رابرمی گزینندوظیفه تمام جامعه ومسولین امرمی باشدکه بادیدی دلسوزانه نسبت به این امربنگرندوبااقدامات وراهکارهای- مناسب جلوی این معضل رابگیرندتااین افرادگرفتاردامهای مختلفی ازجمله شبکه های بین المللی فساد,اعتیاد,قتل های خیابانی و...نشوند.

برخی ازراهکارهایی که برای کمک به دختران فراری بایددرنظرگرفته شودبه شرح-ز یرمی باشد:

افزایش آگاهی خانواده جهت پیشگیری ازسواستفاده های جنسی کودکان به و یژه-

دختران توسط نزدیکان,رسیدگی به مساله اعتیادوچگونگی مواجهه بامشکلات خانوادگی

مشاوره وراهنمایی شغلی وحرفه ای وآموزشی,مقابله بااسترس وافزایش توانمندی-

روحی وجسمی آنها.

/ 1 نظر / 44 بازدید
علی

عالی هست