آسیب شناسی خانواده

 

 

نیمنگاهی به آسیب شناسی خانواده

 

 

 

اشتغال زنان یکی از عوامل آسیب زا است کهامروزه خانواده را متأثر نموده. اکنون این سؤال مطرح می شود که جامعه در حال گذارچه مشکلات و آسیب هایی برای خانواده پدید آورده است؟ و از منظر دین مبین اسلام، چهراه حل هایی برای جبران و رفع این مشکلات وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴

 

۳

 

۲

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱) مقدّمه

نهادهای اجتماعی هر یک برای برآوردن نیازی از نیازهای اساسی بشرپدید آمده اند. نهاد خانواده نیز در پی سامان بخشیدن به نیازهای جنسی و تولید نسل وسکونت و آرامش روحی است. اما با این وصف، نهاد خانواده در تعامل با سایر نهادهایاجتماعی اشکال و صور متنوّعی می یابد، روابط اعضای خانواده را دگرگون می کند وکارکردهای آن را به چالش می کشاند.

در جوامع سنّتی، که تغییرات اجتماعی آهنگ کُندی داشت، بیشترینآسیب های اجتماعی از اعضای خانواده ناشی می شد; اما در جوامع صنعتی و نوین امروزی،که دگرگونی های اجتماعی بسی شتاب یافته و جوامع را در «حال گذار» پیوسته قرار داده،وضع به گونه دیگری است; زیرا بسیاری از تحوّلات و تغییرات اجتماعی تأثیر عمیقی درنهاد خانواده بر جای می گذارد و از این رهگذر، خانواده نیز در معرض آسیب قرار میگیرد.

امروزه مسئله «اشتغال و استقلال مالی» برای زنان از اهمیتفراوانی برخوردار است. کارخانه ها، شرکت ها و بیمارستان ها، آموزش و پرورش و دیگربنگاه های اشتغالزا ترجیح می دهند در برخی بخش ها، برای پیشبرد مأموریت ها و وظایفخود از زنان استفاده کنند; اما به موازات اشتغال زنان در خارج از خانه، خانواده واعضای آن از غیبت زن و خلأ وجودی او دچار آسیب و عوارض منفی می شوند.

اشتغال زنان یکی از عوامل آسیب زا است که امروزه خانواده رامتأثر نموده. اکنون این سؤال مطرح می شود که جامعه در حال گذار چه مشکلات و آسیبهایی برای خانواده پدید آورده است؟ و از منظر دین مبین اسلام، چه راه حل هایی برایجبران و رفع این مشکلات وجود دارد؟

پیش از پرداختن به پاسخ دو سؤال مزبور، لازم است واژگان کلیدیاین پژوهش به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این مقال چهار مفهوم کلیدی توضیح دادهمی شود تا قلمرو و ابعاد بحث روشن گردد و از هرگونه پیش داوری و خلط بحث جلوگیریشود.

۲) بررسی واژگان محوری

۲ـ۱) آسیب شناسی اجتماعی۱

مفهوم «آسیب شناسی» نخست در مباحث پزشکی، برای شناسایی امراض وبیماری های مربوط به اعضای بدن و بافت هایش و درمان آن امراض به کار می رفت و سپستوسط دورکیم در مباحث «جامعه شناسی انحرافات» به کار رفت. در فرهنگ جامعه شناسیچنین آمده است: «این مفهوم قرن نوزدهمی مبتنی است بر تشابهی که بین بیماری های عضوییا مرض شناسی و انحرافات اجتماعی قایل بوده اند. در بحث اِ. دورکیم از جرایم وخودکشی، آسیب شناسی اجتماعی بیش از آنکه امری مربوط به انحرافات افراد تلقّی شود،بر اساس در نظر گرفتن فرق شرایط بهنجار و نابهنجار اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. به علاوه، دورکیم مدعی است که این فرق دارای عینیت است، مبتنی بر داوری اخلاقی نیستو آسیب شناسی اجتماعی را می توان به طور علمی سنجید و مورد آزمایش قرار داد. متأسفانه کاربرد این مفهوم از طرف دورکیم، مبهم است. وی آسیب شناسی اجتماعی راصرفاً یکی از وجوه بهنجار بودن شرایط جامعه به حساب می آورد.»۲

۲ـ۲) نهاد اجتماعی۳

«نهاد اجتماعی» عبارت است از: شبکه روابط اجتماعی پایداری کهبرای برآورده شدن یک نیاز اساسی بشر شکل گرفته باشد.

/ 1 نظر / 28 بازدید
هادی

سلام خسته نباشد خیلی خوشحالم که آدم های فهمیده ای مثل شما به فکر مردم و جامعه هستن من نیاز به کمک شما دارم یک هدف دارم و محتاج راهنماییم درد جامعه امروزی رو تو فاصله گرفتن والدین از بچه ها بسبب آشنا نبودن به تکنولوژی روز میدونم وخیلی چیزهای دیگه به کمک چند دوست میخواهیم یک انجمن برای کمک به خانواده ها با برگزاری کلاس ها همایشها وآموزش به خانواده ها در زمینه های اعتیاد و راههای کنترل نوجوانان وبرخورد صحیح با آنها و موضوعاتی از این قبیل تشکیل بدیم ولی رشته های تحصیلی ما مربوط به ای مسائل نیست واحتیاج به کمک داریم نیاز به یکی مثل شما داریم که تو زمینه های روانشناسی و تربیت صحیح وارده ما رو کمک وراهنمایی کنه میخواهیم شروع کارمون با یک وبلاگ باشه و نیاز به مطالبی در مورد مشکلات خانواده ها همراه با راه حل داریم گفتم شاید شما بتونین به ما کمک کنین یا ما رو راهنمایی کنید. هدف ما کمک به خانواده ها است. دست همه رو برای همکاری خیلی گرم میفشاریم وب ما هنوز راه اندازی نشده به امید داشتن جامعه ای بهتر و سالمتر