مددکاری در بحران

کارکردهای نظریه

کارکرد های تئوری شامل:

ـ ساده کردن پدیده های پیچیده و تمرکز توجه درمانگر بر تفکرات، احساسات ، رفتارها و حوادث زندگی یک مددجو که برای تحقیق و ارزیابی مناسب اند.

ـ کمک می کند به مددکار اجتماعی برای بنا نهادن علل روابط و پیش بینی رفتار آینده مددجو

ـ وظیفه انتخاب نتیجه مداخله را ساده می کند.

ـ انتخاب های مددکار اجتماعی را درباره تأثیرات ممکن مداخله هدایت می کند.

ـ مددکار اجتماعی را از رویه های نامعقول حفاظت می کند زیرا تعهد به یک بدنه از فکر، بیشتر از خود بر رویه حرفه ای خود اتکا می کند.

ـ انرژی های اجتماعی را بسیج می کند، توانایی تأثیر گذاری برای متناسب ساختن کار چندین فراهم کنندگان خدمت را فراهم می سازد که آن هم بر پایه و اساس فهم نظری خود شخص و فراهم کنندگان خدمت دیگر دارد.

ـ توسعه دانش مددکاران اجتماعی از یک موقعیت بالینی به جلو را فراهم می سازد و از برخی سطوح عمومی میان مددجویان  توسعه می دهد.

انواع تئوری در مددکاری اجتماعی

ـ تئوری های فردی (Case theory ):

این تئوری ها رفتار یک فرد را تشریح می کنند. مددکاران اجتماعی بطور متداول نظریه هایی درباره علل رفتار فردی مددجویانشان را توسعه می دهند.

ـ تئوری های سطح میانی ( Mide – range theory ):

این دسته از تئوری ها یک مجموعه ای از کیس ها و حوادث را تشریح می کنند. مددکاران اجتماعی بالینی همچنین این تئوری ها را گسترش می دهند. همانطور که آن ها نظریه های فنی در ارتباط با انواع مددجویان را در همه زمان ها توسعه می دهند. 

ـ تئوری های سطح کلان ( Grand theory ):

این تئوری ها برای تشریح همه مجموعه حوادث و مددجویان تلاش می کنند. با ملاحظه به قدرت تشریح این تئوری ها، آن ها از طرفداری و توجه علوم اجتماعی در 25 سال گذشته و بیشتر اتفاق افتاده اند.

ـ تئوری های جامع و فراگیر( universal theory ):

این تئوری ها برای درک درمانگر درباره اینکه چه چیزی برای رفتار انسانی در سرتاسر محدوده زندگی  محاسبه می گردد مفید می باشند. امروزه یک درک بزرگی برای ماهیت بیکران متنوع انسانی و عقیدتی وجود دارد،  نه یک قانون توسعه انسانی که بتواند برای هر کسی به کار رود.

یک تئوری اقدام ( A practice theory ) چیست؟

تئوری های اقدام یک زیر مجموعه ای از تئوری هایی را نمایان می سازد که بر اطلاعات بالینی با افراد، خانواده ها و گروه ها محدود هستند. یک تعریف مناسب از تئوری اقدام این است که:

این تئوری ها مجموعه ای منسجم از عقایدی درباره ماهیت انسان، شامل مفاهیمی درباره سلامت، بیماری و انحراف می باشند که قابلیت رسیدگی را فراهم می سازند یا تشریحی برای رابطه رفتار برای مداخله می سازند.

تعاریف زیاد دیگری هستند اما این تعریف بعنوان یک پایه برای منعکس کردن بر تئوری ها و ارتباطاتشان در مداخلات بالینی مناسب است. البته تعداد زیادی تئوری در یک اقدام بالینی ممکن است استفاده شود و مددکاران اجتماعی باید تصمیم بگیرند که یک یا چند مورد از آن ها برای خدمت به مددجو مناسب اند.

فواید به کار گیری یک تئوری در عمل

ارزش به کارگیری تئوری در یک اقدام این است که برای مددکار اجتماعی یک چارچوب کاری فراهم می کند تا:

ـ رفتار مددجو را پیشگویی و تشریح کند.

ـ بین مددجویان  و بخش هایی از مشکل تحت یک قانون کلی درآورد.

ـ  برای فعالیت ها، مداخلاتی راهنمایی کند.

ـ شکاف دانشی درباره موقعیت های بالینی را تشخیص دهد.

آسیب های به کارگیری تئوری در عمل

همچنین پتانسیل آسیب ها در تبعیت سفت و سخت برای عمل به یک تئوری وجود دارد زیرا:

 ـ همه تئوری ها لزوماً رفتار انسان را ساده می کنند. همه آن ها تعداد محدودی از متغیرها را از بین تعداد نا محدود ظاهری  از متغیرهایی که می توانند بر زندگی مددجو تأثیر گذار باشند انتخاب می کنند.

ـ آن ها تقلیل دهنده هستند و می توانند ضد انسانی باشند.

ـ تبعیت از تئوری ها می تواند یک «خودتکمیلی» برای پیشگویی ها در درمانگر به وجود آورد ( درمانگر بخواهد نگاه و دیدش را حفظ کند چرا که او جستجو می کند ) و از ادراک متناوب رفتار غفلت کند.

چگونه مددکار اجتماعی یک تئوری را در عمل استفاده می کند؟

انتخاب هر مددکار اجتماعی ای ممکن است به وسیله تنوع رابطه و عوامل ناگویا تحت تأثیر قرار گیرد، از جمله :

ـ نظریه ای که حمایت کننده تحقیق است.

ـ یک عقیده که نظریه محصول نتایج مثبت است ( شاید با صرف کمترین هزینه و زمان )

ـ نظریه ای که تکنیک های مداخله مفید را فراهم می سازد.

ـ نظریه ای که ارزش ها، دانش و مهارت ها و نگرش درمانگر را ثبات می بخشد.

ـ عادت فردی

ـ نظریه ای که به وسیله همکاران یا سر پرستان استفاده می شود.

یک تئوری خوب برای عمل باید:

ـ دارای انسجام درونی باشد.

ـ برای مددجویان متداول و جاری درمانگر مفید باشد.

ـ جامع و فراگیر باشد. (بتواند فعالیت های عملی برای مجموعه ای از مددجویان را هدایت کند)

ـ روشمند باشد. ( نسبتاً برای کاربرد ساده باشد)

ـ قابل امتحان باشد و بتواند برای رسیدگی دقیق مقاومت کند. ( تنوع روش ها برای انجام آن وجود داشته باشد.)

عوامل درمانی مشترک همه نظریه های مددکاری اجتماعی

یافته های یک مطالعه جهانی درباره کمک گرهای حرفه ای، در ارتباط با مداخلات تأثیر گذار آنها، یک دسته ویژگی های عمومی در مورد نظریات آن ها را بیان داشته است:

ـ مددجو داخل یک  موقعیت حمایت عاطفی و رابطه اعتماد انگیز با درمانگر می شود و درک می کند که درمانگر با کفایت و آگاه است. این ارتباط یک پادزهر برای بیگانگی است. خلق و خوی مددجو را بالا می برد و تصمیم مددجو را برای اسرار بر روبه رو شدن با مشکلات را ترقی می دهد.

ـ زمینه های ویژه رسمی و غیر رسمی مداخلات به مددجو کمک می کند احساس امنیت کند و انتظار کمک را برانگیزاند.

ـ مداخلات بر یک ارتباط رویه ای قابل فهم ( با مددجو) که شامل یک نگرش خوش بینانه درباره ماهیت انسان است بنا نهاده شده اند. توضیحات درمانگر با نگرش های مددجو درباره جهان موافق است و سپس کمک می کند که مددجو حسی از مشکلش را بسازد.

ـ مداخلات دخالت فعال درمانگر و مددجو را لازم می سازد. عمل بدان وسیله معتبری درباره بازگرداندن سلامتی و بهبود کارکرد می باشد. به مددجو فرصت یادگیری و کسب تجربیات موفق می دهد و احساس کنترل و تسلط بر خود را در او بالا می برد.

رابطه بین تئوری و تکنیک های مداخله

با اهمیت است که تأکید شود،  نظریه ها و تکنیک های مداخله یکی نیستند.

نظریه ها انتزاعی هستند و شامل مفاهیمی است که به مددکار اجتماعی اظهار می دارد که کدام استراتژی مداخله ای ممکن است بر مددجویان تأثیر گذار باشد.

استراتژی های مداخله فعالیت های به هم پیوسته ای هستند که به وسیله مددکاران اجتماعی برای کمک به مددجو به منظور رسیدن به هدف هایشان انجام می شود.

بین تئوری های کار کردن درمانگر و استراتژی های مداخلاتی باید تناسب وجود داشته باشد.

رابطه بین نظریه و مداخله پیچیده می باشد زیرا میان استراتژی های مداخلاتی بیان شده به وسیله تئوری های مختلف اشتراک وجود دارد. دیدگاه های نظری خیلی شامل مجموعه منحصر به فرد از استراتژی های مداخلاتی نیستند.  این نکته اغلب برای دانشجویان گیج کننده است.

مدل1ـ ارتباط بین نظریه برای اقدام

تئوری اصلی اقدام (برای ارزیابی)

( فرضیات مناسب درمانگر درباره ماهیت انسان )

 

الگوی اقدام

(یک استراتژی راهنمابرای کار کردن با انواع خاص مددجویان)

 

استراتژی اقدام

(یک استراتژی راهنما برای نزدیک شدن به مددجوی خاص)

 

مداخلات

( انجام دادن استراتژی اقدام: چیزی که ما بطور واقعی  برای تسهیل فرآیند تغییرانجام می دهیم.)

 

منابع

www.ehow.com

thinking about theory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:                                                 بحران     Crisis

ایران جزء ده کشوری است که بیشترین بلایای طبیعی در آن رخ می دهد و از مهم ترین بلایای طبیعی که همواره در طول تاریخ کشورمان را تهدید کرده است می توان به زلزله، طوفان ، سیل ، خشکسالی و فوران آتش فشان اشاره کرد، همچنین در چند دهه اخیر علاوه بر بحران های طبیعی ، بحران های سیاسی و اجتماعی نیز کشورمان را تهدید کرده است. وقتی بحرانی در دو کشور رخ می دهد تأثیرات یکسانی ندارد،برای مثال با زلزله مشابه زلزله بم در ایالات متحده تنها دو نفر جان خود را از دست دادند در حالی که در زلزله بم بیش از 40 هزار نفر  از بین رفتند!  .در این گزارش سعی شده است که در ابتدا تعریفی از بحران ذکر شود و انواع آن بررسی شود سپس عوامل مؤثر در پیدایش بحران ها بیان شوند، در قسمت بعدی  دو تئوری کلان مدیریت بحران تشریح گردیده است و در پایان کار، الگوها و تئوری های مداخله در بحران در مددکاری اجتماعی مورد بحث واقع شده است


اصطلاح بحران(Crisis) که از یک واژه طبی یونانی گرفته شده، به شرایط، اوضاع و یا دوران خطرناک و فاقد اطمینانی اطلاق می‌شود که با آن تعادل ناپدید می‌شود و از ظهور اجتناب‌ناپذیر شرایط و اوضاعی جدید خبر می‌دهد.

بحران اجتماعی عبارت است از به مخاطره افتادن و به هم خوردن تبادل عمومی و زندگی اجتماعی، بر اثر اختلالات یا مقتضیات پدید آمده در جزء یا اجزایی از جامعه؛ که یا بر اثر عدم سازگاری سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر و یا به خاطر ناتوانی مؤسّسات اجتماعی در تحقّق اهداف ساخت‌ها و نهادهای اجتماعی به وجود می‌آید.

بحران اجتماعی سطوحی دارد و شامل آشفتگی اجتماعی، بی‌سازمانی اجتماعی و انقلاب اجتماعی می‌شود. تغییر در ساختارها باعث گسسته شدن رفتار و روابط متقابل می‌گردد و در نتیجه فرایند جامعه‌پذیری مختل و غیر مؤثّر شده در نتیجه بحران اجتماعی ظاهر می‌شود. همچنین در صورتی که سازگاری سازمان‌های جامعه کاهش یابد جامعه دستخوش بحران و آشفتگی اجتماعی می‌شود. ولی اگر سازگاری سازمان‌های جامعه به شدّت رو به زوال رود، در این صورت نظم اجتماعی جای خود را به بی‌نظمی می‌دهد و بی‌سازمانی رخ می‌دهد. اگر بحران در سطح مؤسّسات به انهدام ساختار نهادها منجر شود، انقلاب‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

بحران اجتماعی گاهی اوقات فقط جزئی از جامعه را فرا می‌گیرد و با مسائل اجتماعی خاصی مرتبط می‌شود(مانند نابسامانی ناشی از کمی دستمزدها)، که در این صورت بحران اجتماعی، جزئی خوانده می‌شود؛ در این صورت کنترل و هدایت آن توسط نیروی اجتماعی غالب آسان خواهد بود. امّا گاهی اوقات بحران اجتماعی عمومی است، که در این صورت بر مجموع ساخت‌ها و نهادهای یک جامعه، به جهت تأخیر و عدم تطابق آنان با انتظارات موجود در باب پیشروی یک جامعه جدید و مترقّی، اثر می‌گذارد؛ در نتیجه چنان نابسامانی عمومی و عدم تعادلی فراگیر، در جامعه بروز می‌کند، که گسست نظم موجود و پیدایی دگرگونی‌های اجتماعی بنیادی(انقلابی)، را قابل پیش‌بینی می‌سازد.

بحران اجتماعی عمومی ناشی از آن است که جامعه توانایی سازمان‌یابی و حفظ نظم اجتماعی را نداشته و از نیروی درونی جهت حل مسایل مرتبط با تطور و توسعه‌اش برخوردار نیست؛ به عبارت دیگر خود ساخت، بحران‌زده است و مسایل اجتماعی که مطرح می‌شوند، چنان گسترده‌اند که نظم اجتماعی موجود را به مخاطره می‌افکنند. اگر یک نیروی اجتماعی غالب و موافق دگرگونی‌ها وجود داشته باشد و از طرفی اصلاحات اجتماعی ضروری و لازم به موقع صورت بگیرند، چنین بحران‌های اجتماعی گسترده و عمومی را نیز می‌توان کنترل و هدایت نمود.

بحران‌های اقتصادی و سیاسی انواعی از بحران‌های اجتماعی هستند که بر اساس اهمیت و آثاری که بر مجموع جامعه می‌گذارند به عمومی و جزئی تقسیم شده‌اند.

 

مثالی برای تبیین بروز وضعیت بحرانی و گسترش آن

انسان‌ها یک سری نیازهای فیزیولوژیک مانند نیاز به غذا، مسکن، پوشاک و ... و یک سری نیازهای ایدئولوژیک مانند نیازهای مربوط به افکار، عقاید، ارزش‌ها و به طور کلی نیازهای روحی و روانی دارند. اگر ارضای عملی هر یک از نیازها، ارضای واقعی و توقعات مربوط به نیازها، ارضای متوقع نامیده شود، می‌توان با نمودار زیر چگونگی بروز بحران را نشان داد:

 

       فاصله بحرانی -------------------- نیازهای متوقّع

                                                            

      اوضاع واقعی نیازها--------------------نیازها

 

             -------------------------------- زمان

هر چه فاصله شدیدتر باشد، بحران شدیدتر خواهد بود.

 

تعریف بحران

بحران : نوعی پاسخ به خطرزایی یک حادثه است که خود به صورت یک شرایط دردناک تجربه می شود بحران می تواند چند ساعت ، چند روز و چند هفته و حتی چند ماه به طول بینجامد هر بحرانی دارای نقطه شروع، اوج و فرود است.

بحران را می توان به چند روش دسته بندی کرد :

 از لحاظ منشأ وقوع

انسان و طبیعت :بحران های طبیعی : زلزله، طوفان، سیل ، رانش زمین، رعد و برق، ریزش کوه

بحران های انسانی : جنگ، تجاوز ، تصادفات رانندگی و..

 از لحاظ حوزه ها ی مختلف هر جامعه

بحران های سیاسی، بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، بحران محیط زیست، بحران اجتماعی و....

از لحاظ مسلم و غیر مسلم بودن :معلوم یا قابل پیش بینی : بلوغ ، ازدواج ، پیری   نامعلوم یا غیر قابل پیش بینی : طلاق، تغییر محل زندگی ، تبعید و مرگ

و انواع دسته بندی های دیگر که از پرداختن به آن خودداری می شود.

در هنگام بروز بحران چه اتفاقی می افتد ؟

مطالعات صورت گرفته توسط (دکتر سام آرام، دکتر اقلیما و همکاران،1382)در زلزله بم نشان داد میزان اختلالات روانی پس از زلزله شش برابر آن نسبت به  قبل از زلزله  شده است، 92 درصد اعضا بررسی شده یکی از نزدیکان خود را از دست داده بودند،  (یکی ازپنج استرس بزرگ) 94درصد هیچ گونه فعالیت اجتماعی نداشتند 52درصد روابط خود را با نزدیکان خوب ارزیابی کرده بودند(تأیید تئوریه مداخله بحران در مددکاری اجتماعی) 52 درصد اذعان کرده بودند در صورت به کار بستن تدابیر پیشگیرانه به میزان زیادی،خسارت(انسانی و غیر انسانی) کاهش می یافت. بیشتر مصاحبه شوندگان از توزیع خدمات ناراضی بودند و معتقد بودند که سازمان های دولتی از نظر و مشارکت آنان استفاده نکرده اند..

دکتر ابراهیم پور در مقاله خود اشاره می کند 93درصد ساکنین خواستار زندگی در کنار کاشانه خود بوده اند بیش از 60 درصد تمرکز خود را از دست داده بودند

استرس های کلان

 تجاوز، جنگ ، زلزله ، مرگ عزیزان، طلاق

متخصصان علوم رفتاری معتقد هستند اگر شخصی در طول زندگی خود با یکی از این پنج استرس بزرگ یا در واقع پنج بحران مواجه شود و از سه روش زیر برای بازسازی شخصیت خود استفاده نکند تا آخر عمر زندگی اش تحت الشعاع استرس کلان خواهد بود .

روش های مقابله با استرس های کلان 1 ـ مهارت ها و قابلیت های خود شخص 2ـ شبکه اجتماعی و حمایتی قوی 3ـ استفاده از کمک متخصصین علوم رفتاری( مددکاران اجتماعی ، روانشاسان و مشاوری)

در کشور ما با توجه به سطح پایین آموزش های مهارت های زندگی، مورد اول چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد ، راجع به مورد سوم نیز باید گفت آمارها حاکی از آن است که هشتاد درصد افرادی که دارای اختلالات روانی هستند ، قبل از مراجعه به روانشناس یا مددکار اجتماعی به پزشکان عمومی و متخصصین مغز و اعصاب مراجعه می کنند از آنجا که بحرانها تأثیرات روانی بر فرد می گذارند نباید چندان به مداخله متخصصین علوم رفتاری در این حوزه امید وار بود چرا که در جامعه باور عمیقی راجع به این کمک ها وجود ندارد.

تنها مورد دوم است که در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است، از آنجا که فرد ایرانی در طول زندگی خود از شبکه حمایتی خوبی برخوردار است طبیعی است در موارد بحرانی نیز، این شبکه حمایتی به داد وی خواهد رسید، البته در بین افراد شهری و روستایی تفاوت هایی از این حیث وجود دارد و طبیعی است که شبکه حمایتی افرادی که در شهرستان های کوچک و روستاها زندگی می کنند بسیار قوی تر است. و با اطمینان می توان گفت ، گذراندن یک بحران به صورت طبیعی(بدون دخالت متخصصین) برای یک روستایی بسیار آسانتر از فردی است که در تهران زندگی می کند.

چرا بحران اتفاق می افتد ؟؟

الگوهای توسعه گزینی و توسعه پایدار: بر اساس این الگوها سطح توسعه یافتگی جوامع میزان وقوع بحران در هر کشوری را تعیین می کند، حوادث طبیعی که در کشورها اتفاق می افتد به خودی خود موجب بحران نمی شود ، بلکه  از یک طرف زیرساخت های سخت افزاری این کشورها همچون میزان امنیت ساختمان ها، پل ها ، معابر و اماکن عمومی، و از طرفی دیگر میزان اطلاع و آمادگی  تا حد زیادی در تضعیف یا تشدید بحران نقش دارد، برای مثال اگر در هنگام وقوع زلزله در یک منطقه استانداردهای ایمنی ساخت و ساز  طوری رعایت شده باشد که هیچ کس آسیب نبیند و مردم آمادگی ذهنی داشته باشند بدیهی است بحرانی اتفاق نمی افتد و در بدترین شرایط هراسی است که مردم به دلیل لرزش اطرافشان احساس می کنند، وقوع زلزله و یا جاری شدن سیل در ایران و آمریکا تأثیرات یکسانی را ندارد.

الگوی دو ساختی شدن جوامع: بر اساس این الگو کشورهای درحال توسعه در هنگام بروز حوادث بیشترین آسیب(اقتصادی،روانی واجتماعی) را متحمل می شوند، به دلایل زیر :

1ـ بافت وضعیت محل سکونت جوامع توسعه نیافته  طوری است که بیشتر جمعیت در روستاها زندگی می کنند، ساخت و ساز در روستاها با مصالح سبک و کم خطر صورت می گیرد در هنگام بروز هر حادثه ای افراد به راحتی از زیر آوار بیرون کشیده می شوند در حالی که در کشورهای در حال توسعه مهاجرت صورت گرفته از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بسیار سریع صورت گرفته و برای امنیت ساختمان ها و سایر اماکن عمومی و.. تمهیداتی صورت نگرفته است برای مثال فقط تعداد طبقات ساختمان بیشتر است.

2ـالگوی زندگی اجتماعی در روستاها و یا شهرهای طوری است که در هنگام وقوع حوادث مردم بازمانده حادثه به همسایه  و هم روستایی خود همچون خانواده خویش می نگرند در حالی که این وضعیت در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه تغییر کرده است گمنامی آدم ها و زندگی شهری این سنت را فراموش کرده است و از طرفی دیگر منابع جایگزینی همچون کشورهای توسعه یافته(سازمان های متولی حرفه ای) برای حل این معضل طراحی نشده است و یا جود ندارد.

3ـ در جوامع توسعه نیافته مردم خودشان مسئول زندگی خودشان هستند و انتظار زیادی از سازمان های یاری رسان ندارند اما در جوامع در حال توسعه انتظار بیشتری از سازمان های دولتی وجود دارد و این در حالی است که در هنگام بروز حوادث ناهماهنگی بین سازمان ها، دید رقابتی و توطئه چینی، موازی کاری و شفاف نبودن و اختصاصی نبودن اهداف و وظایف سازمان ها، فقط ترافیک انسانها و تجهیزات را بیشتر می کند.

4ـ سرمایه اجتماعی از بین رفته  و باور نداشتن به توان مردمی در کشورهای درحال توسعه این تصور را در ذهن دولت مردان بوجود آوررده است که خدمات باید توسط دولت تقسیم شود و این وضعیت از یک طرف باعث عدم رعایت اولویت بندی و از طرفی دیگر سبب سوء استفاده اشخاص خاص و عام شده است

 

 

 • ·         آفتاب: محققان جامعه شناس همواره درپی یافتن علت ناهنجاری و مشکلات اجتماعی و رفتاری در جهان انسانی و اجتماعی بوده اند. 
  کارل مارکس در واکنش به شرایط وحشتناک فقر و انباشت ثروت توسط عده ای اندک، از رویای برابری برای همه الهام گرفت.
  ماکس وبر، در واکنش به شرایط پیشرفت بشری و رشد روزافزون عقلانیت ابزاری، در جست وجوی آن بود که این عقلانیت چگونه به یک قفس آهنین تبدیل می شود. امیل دورکیم، در واکنش به شرایط دگرگونی اجتماعی و رشد فردگرایی، در جست وجوی جهانی بود که مردم در آن از طریق حس اخلاقی مشترکی به هم پیوند یابند.
   
  جامعه شناسان آمریکایی در واکنش به مسائلی همچون مهاجرت، شهرنشینی و فقر و نابرابری اجتماعی به ایجاد علمی کاربردی برانگیخته شدند.جای شگفتی است که تعریف بحران اجتماعی دشوار است. پدیده یا مسئله اجتماعی تا حدودی به معنای بحران نزدیک است، اما پدیده یا مسئله اجتماعی شدت کمتری از بحران اجتماعی دارد.
  مسئله اجتماعی را جامعه شناسان، فاقد محتوایی دقیق می دانند. برخی می گویند دایره این اصطلاح می تواند وضع یا شرایط کلی اجتماع را که سبب بروز دشواری خاصی می شود، ساختارهای اقتصادی نامطلوبی که به بروز نابرابری های بزرگ می انجامد و یا بی عدالتی های نهادینه شده و نارضایتی و نابسامانی عمومی را در برگیرد. عده ای دیگر نیز معتقدند مسئله اجتماعی در شرایط و اوضاع خاصی به کار می رود که نیاز به بهسازی احساس شود.
   
  در این صورت مسائل اجتماعی ناشی از عدم تعادل های جزئی به بروز مشکلات یا بن بست هایی می انجامد که خروج از آنها برای افراد محروم، امکان پذیر نیست. در این معنی، مسائل اجتماعی بسیار متعددند و موضوع آن می تواند هریک از جهات و ابعاد حیات اجتماعی در هر سطح را شامل شود؛ نظیر مسکن، بهداشت و بیکاری. حتی نوع زندگی نیز می تواند به پیدایی سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهکاری، ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و فساد منجر شود.
  زمانی که در جامعه اختلالاتی پدید آید که تعادل عمومی، عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی را به مخاطره افکند، سخن از بحران اجتماعی پیش می آید. زمانی که بحران اجتماعی فقط جزئی از جامعه را فرا می گیرد و یا با مسائل اجتماعی خاص مانند نابسامانی های ناشی از نارسایی دستمزدها در ارتباط است، جزئی خوانده می شود.زمانی بحران اجتماعی عمومی خواهد بود که بر مجموع ساخت ها و نهادهای جامع، به لحاظ تاخیر و عدم تطابق آنها با انتظارات موجود در باب پیشروی یک جامعه جدید و مترقی اثر بگذارد. در این صورت شاهد نابسامانی عمومی و بی تعادلی فراگیر در جامعه خواهیم بود که گسست نظم و پیدایی دگرگونی های اجتماعی بنیادی را قابل پیش بینی می کند.
   
  یک بحران اجتماعی عمومی ناشی از آن است که جامعه توانایی سازمان یابی و حفظ نظم اجتماعی را ندارد و فاقد نیرویی درونی برای حل مسائل مرتبط با تطور و توسعه است، یعنی خود ساخت بحران زده است و مسائل اجتماعی مطرح، چنان گسترده اند که نظم اجتماعی موجود را به مخاطره می افکنند.
  با این همه، اگر یک نیروی اجتماعی غالب و موافق دگرگونی ها و هدایت آنان وجود داشته باشد و اصلاحات اجتماعی ضروری در مواقع لزوم صورت گیرند، چنین بحران های اجتماعی قابل کنترل و هدایت هستند. بحران های اقتصادی و سیاسی گونه ای از بحران های اجتماعی اند که برحسب اهمیت و آثاری که بر جامعه بر جای می گذارند، عمومی یا خاص و جزئی خطاب می شوند.
  مسائل یا بحران های اجتماعی هیچ گاه تصادفی نیستند بلکه معمولا شرایط معینی آنها را به وجود می آورند و با پیدایی شان بیشتر جامعه دچار بحران و تشویش می شود.علم جامعه شناسی توجه خود را بیشتر به شرایط متمرکز کرده است تا با توجه به آنها بتواند راهکاری برای حل بحران های اجتماعی ارائه کند.به عنوان نمونه فقر مشکلاتی را برای افراد جامعه به وجود می آورد، از جمله سختی معیشت و دشواری های اقتصادی طولانی، نبود فرصت های مساعد در جامعه، ناتوانی در حفظ خود و خانواده، وقوع جرم و جنایت و ... . جامعه شناسی چگونه می تواند این بحران ها را بشناسد؟
   چون قبل از ارائه راهکار باید مشکل و درد را شناخت، جامعه شناسی با تبیین اجتماعی آغاز می کند و با آن پایان می یابد و اینگونه ما را در درک مسائل تا اندازه بسیار زیادی کمک می کند.حالا باید دید جامعه ایران چه مشکلات و بحران هایی را از گذشته تا امروز گذرانده است؟ اکنون در کجا قرار دارد؟ و با این وضع به کجا خواهد رفت؟ 

  دکتر معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، مهمترین بحران اجتماعی در ایران را نبود اعتماد اجتماعی می داند و می افزاید: «ریشه این بحران در مدرن شدن و تغییر گروه های هویتی و مرجع فکری جامعه است؛ در حالی که میزان اعتماد اجتماعی در میان نهادها و اجتماعات سنتی جامعه ایران بالاست». وی می گوید:«یکی دیگر از بحران های موجود در ایران رابطه نداشتن نخبگان و توده مردم است که آن هم برمی گردد به اعتماد میان این دو قشر».

  دکتر حسین تنهایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معتقد است:«زمانی بحرانی اجتماعی رخ می دهد که کارکردها و اهداف اجتماعی مخدوش و دوگانه شوند گاه نیز ورود وسایل یا نگاهی جدید به جامعه زمینه ساز وقوع بحران است.

  او مهمترین بحران اجتماعی در ایران را، بحران شعور اجتماعی می داند و می گوید: «این مسئله برآمده از نبود ساختار جامعه مدنی در ایران است، زیرا آگاهی زمانی نمودار می شود که گفت وگو و تضارب آرا میان جامعه وجود داشته باشد».

  دکتر ناصر فکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز بحران های اجتماعی در ایران را در سه بعد تحلیل می کند، وی معتقد است:«بحران، گسست میان ساختار نسلی است زیرا نسل جدید تقاضای فراوانی دارد که امکان برآورده شدن آنها بسیار محدود است. دومین بحران رسیدگی نکردن به موقعیت واقعی زنان در جامعه است.سومین بحران نیز تنش میان سنت و مدرنیته است که ریشه آن به تاریخ صد سال گذشته ایران برمی گردد. هر دو جناح فکری سنتی و مدرن می خواهند همدیگر را مغلوب کنند و این جنگ و ستیز باعث شده است که توده مردم تکلیفشان با مدرنیته و سنت معلوم نباشد».

   دکتر غلامعباس توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، معتقد است: «یکی از مهمترین بحران های اجتماعی در ایران بی توجهی به ساختار جمعیتی ایران است. یک زمانی از سر بی توجهی نه با مسئله مهاجرت به شهرها برخورد آگاهانه صورت گرفت و نه با مسئله تنظیم جمعیت، بنابراین امروز ما شاهد فوران جمعیتی در ایران هستیم و باید هزینه این مشکلات را جامعه بپردازد». 

  وی از فرار مغزها به عنوان بحران دیگر نام می برد و می گوید: «این نخبگان و متخصصان می توانند در ساخت توسعه اجتماعی به دولت و مردم کمک کنند ولی متاسفانه شرایط به گونه ای است که به جای جذب آنان، شرایط فرارشان از کشور مهیا می شود و برای استفاده از متخصصان داخلی هیچ برنامه ای وجود ندارد».

  دکتر محمود نکو روح، عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی پاریس نیز ریشه بحران اجتماعی کنونی ایران را در بی توجهی به روابط حقوق انسانی می داند و می افزاید: «در ایران ممکن است حقوق انسانی تعریف شده باشد ولی این تعاریف کلی و غیراجرایی است. برخی مصادیق حقوق انسانی عبارتند از: مسکن،
/ 0 نظر / 3 بازدید