روانشناسی اجتماعی -زهره افصاییان

نظریه های یادگیری

سالهای سال,نظریه های یادگیری نظریه ی غالب در روانشناسی بود. اندیشه و ایده ی اصلی این رویکرد آن است که رفتار شخص محصول یادگیری های پیشین اوست. رفتار کنونی,شکل گرفته به وسیله ی تقویتهای گذشته است.

نظریه یادگیری در دهه ی1930 بر مبنای کارها و تحقیقات کسانی چون ایوان پاولوف,فیزیولوژیست و روان شناسی روسی در مورد شرطی شدن پاسخگر, و اسکینر,روانشناسی آمریکایی در مورد شرطی شدن کنشگر,محبوبیت و شهرت زیادی پیدا کردنند.

 

نظریه های شناختی

اندیشه ی اصلی در رویکرد شناختی به روان شناسی اجتماعی آن است که رفتار یک شخص بستگی به شیوه ی درک او از موقعیت اجتماعی دارد.

مردم خود به خود تصورات,افکار و باورهای خود درباره ی یک موقعیت اجتماعی را به صورت ساده و معنی داری سازمان می دهند;درست همان گونه که اشیا را به صورت طبقات مختلف طبقه بندی می کنند.

نظریه انگیزشی

سومین رویکرد کلی در روان شناسی اجتماعی,یعنی رویکرد انگیزشی,بر عوامل انگیزشی ,که رفتار انسان را هدایت می کنند,تمرکز دارد.

دیدگاه فرویدی یا روانکاوانه درباره ی ماهیت انسان این است که رفتار از درون و به وسیله ی تکانشها یا نیازهاینیرومند درونی برانگیخته می شود. از این رو,نظریه پردازان روانکاو تلاش دارند. تا نیروهای درونی و گاهی ناخوداگاه را که انرژی دهنده به رفتار و هدایت کننده ی آن هستند,بشناسند.

نظریه های جامعه شناسی

روان شناسی اجتماعی نه تنها ریشه در روان شناسی,بلکه در جامعه شناسی دارد.در واقع,بعضی بر این اعتقادند که روان شناسی اجتماعی حوزه ای است که پلی بین روان شناسی و جامعه شناسی می زند. به همین دلیل است که درس روان شناسی اجتماعی هم در گروه روان شناسی وهم در گروه جامعه شناسی تدریس می شود.

نظریه های زیست شناختی

انسانها با مجموعه ای از ویژگی های زیست شناختی به دنیا می آیند که آنها را از سایر حیوانات و یکدیگر متمایز می کند. انسانها نمی توانند پرواز کنند,

می توانند گوشت بخورند,از لحاظ بدنی از بیشتر حیوانات قویتر و با مهارترند واز این قبیل. انسانها باهوشند,عمر آنها نسبتآ طولانی است. انسان ها به کندی رشد می کنند.

نظریه نقش

از نظر تاریخی مفهوم نقش از حوزۀ هنرهای نمایشی و تئاتر به عاریت گرفته شده است. مفهوم نقش از ایجا به حوزۀ علوم اجتماعی وارد شد. در این مهاجرت,تعریف نقش اندکی تغییر کرد در اینجا نقش,عبارت است کارکردهایی که یک شخص هنگام اشغال یک پست یا مقام در یک زمینه اجتماعی خاص باید انجام دهد.

انواع نفش

  1. نقشهای فرد,شامل تمامی رفتارهای مشخصۀ یک فرد خاص.
  2. نقشهای توده,شامل تمامی رفتارهای یک مجموعه از آدمها.
  3. نقشهای رفتار,شامل تمامی رفتارهای بازیگر(بازیگران) در یک اشتراک نقش یا مجموعه نقش.
  4. نقشهای آماج,شامل تمامی رفتارهای دیگر(دیگران)در یک اشتراک نقش یا مجموعۀ نقش.

اخلاق و ارزش های اخلاقی

در روان شناسی اجتماعی,مکاتب مختلفی به موضوع اخلاق توجه نشان داده و درآن زمینه به بحث و تحقیق پرداخته اند.

مروری برادبیات اخلاق از نظر تاریخچه ای نشان می دهد که عامل کلیدی و اصلی در جهت دادن به بحث اخلاق در این مکاتب,عقیدۀ زیر بنایی یا دیدگاه فلسفی آنها دربارۀ ماهیت انسان است. در مجموع در این زمینه سه دیدگاه فلسفی قابل تشخیص اس که عبارتند از:

الف)انسان به طور فطری موجود بد سرشت است.

ب) انسان به طور فطری موجود نیک سرشت است.

ج) انسان به طور فطری نه بد است و نه خوب.

الف)دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان

این مکتب که مکتب گناه نخستین مرسوم است مبنا را بر شرارت ذاتی انسان قرار داده و بنابرین,دخالت جامعه را در ارشاد و هدایت افراد,لازم وحتمی میداند. نمایندۀ قدیم این مکتب توماس هابز فیلسوف بدبین انگلیسی است که در کتاب ماهیت انسان, از انسان با عبارت موجودی تنها,بیچاره,موذی,خشن و حقیریاد میکند.برطبق این نظریه,افراد انسانی عمدتآ تحت تاثیر انگیزه های نامعقول و نیرومندی بوده و همواره به دنبال ارضای بدون قید وشرط آنها هستند.انسانها ماهیتآ لذت طلب اند و بنابرین,برای اخلاقی کردن آنها و اعمال هنجارها و استاندارهای اجتماعی دخالت دیگران از همان اوایل کودکی ضروری و اجتناب ناپذیر است و در غیر این صورت,اگر شخص به حال خود رها شود,به خاطر ذات پلید خویش به انحراف و گمراهی کشیده شده و خود را به تباهی می اندازد.

تعریف اخلاق

در مکتب روان کاوی,اخلاق معادل است با فراخود یا وجدان و عبارت است از احساس گناه در برابر تخلف از اصول و احساس سرزنش و بازخواست درونی دربرابر ارتکاب به عمل خطا.

ب)دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان

ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی با جملۀ معروف بشر وحشی پاک نهاد و با شعار بازگشت به طبیعت,خود نمایندۀ قدیم این مکتب به شمار می آید. نمایندۀ جدید این دیدگاه در اروپا ژان پیاژه روان شناسی برجسته دانشگاه ژنو و در آمریکا لورنس کلبرک استاد فقید دانشگاه هارواد است. بر طبق عقاید این مکتب,انسان به طور فطری و ذاتی پاک است و چنانچه به طبیعت خود سپرده شود,به سوی خوبیها گرایش خواهد یافت.

تعریف اخلاق

اخلاق در این مکتب به عنوان فرایند انجام قضاوت آگاهانه در مورد خوبی یا بدی اعمال تعریف شده است.

ج)دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان

نمایندۀ قدیم این مکتب جان لاک فیلسوف انگلیسی است.با عبارت معروف لوح سفید بدین معنی که ضمیر انسان در بدو تولد مانند لوحی ننوشته و سفید است و آن چرا که بر آن نقش می بندد,حاصل کوششهای جامعه و محیط در نقش زدن بر آن لوح است.

طرفداران این مکتب به طور کلی معتقدند که از یکسو اخلاق امری است نسبی,یعنی,ارزش های مطلق اخلاقی وجود ندارند. از سوی دیگر,ارزش های اخلاقی نیز(مانند سایر رفتارها)طبق اصول یادگیری و از طریق پاداش و تنبیه یا سرمشق و الگو قرار دادن دیگران در کودک شکل می گیرد.

چنانچه دیده می شود,در همۀ این نتیجه گیریها به مسئلۀ نسبی بودن اخلاق تاکید شده و اخلاق به عنوان یک خصیصه یا ویژگی درونی که در طول زندگی شخص رشد می کند و شکوفا می شود,مورد انگار واقع شده است.

تعریف اخلاق

اخلاق از این دیدگاه عبارت است از مجموعه ای از اعمال و رفتارهای خاص مورد پذیرش جامعه که از طریق پاداش و تنبیهی که به دنبال آن اعمال و رفتار آمده است,فرا گرفته شده باشد.

 

 

 

منبع:کتاب روان شناسی اجتماعی نوشته یوسف محمدی

/ 0 نظر / 2 بازدید