تعریف و سبب‌شناسی اعتیـاد

آمادگی جهت برگزاری کارگاه آموزشی اعتیاد پیشگیری درمان و...برای جمعیت های هدف وآحاد مردم،

مشاوره فردی وخانوادگی و...بمنظور درمان وپیشگیری ومقابله با وسوسه و..پذیرفته میشود.

تلفن:09126897840

وایمیل (موجود در رزومه )

پاسخگوی شماست

/ 0 نظر / 24 بازدید