استاندارد تخصصی مددکاریا جتماعی4 -ایرانی

استاندارد شماره 9- صلاحیت فرهنگی

 

ضروری است فرایند خدمت رسانی به مددجویان و خانواده‌هایشان، در یک بستر فرهنگی و تربیتی انجام شود و مددکاران اجتماعی می‌بایست از تحقق این مهم،‌کاملاً مطمئن گردند.

 

تفسیر

مطابق با استاندارد NASW در ارتباط با صلاحیت فرهنگی در مددکاری اجتماعی[1]، لازم است مددکاران، درک و فهم و دانش و مهارتهای اجرائی خود را در عمل نیز به اثبات برسانند.

مددکاران اجتماعی می‌بایست بطور پیوسته، نسبت به شناخت و جمع آوری اطلاعات در مورد مددجویان و البته با حفظ موازین فرهنگی و اخلاقی، درباره منابع درآمد آنان، تلاش کنند. این تحقیق و کنکاش می‌بایست با هدف دستیابی به یک فضای درمانی مثمرثمر،به شرط محترم شمردن تفاوتها، انجام شود.

مددکاران اجتماعی برای اینکه قادر شوند آموخته‌های خود در ارتباط با قواعد فرهنگی را در فرایند مددرسانی بکار گیرند، لازم است از سوابق و تجارب مستند و نیز مهارتها و شگردهای مرتبط، استفاده نمایند.

مددکاران اجتماعی همچنین می‌باید با تأثیرات ناشی از پیامدهای فرهنگی سوء مصرف مواد بر زندگی مددجویان، آشنا بوده و این تبعات را بخوبی تشخیص دهند.

 

 

استانداردشماره 10- مدیریتحوزه‌هایمختلفوایجادتعاملمیانآنها

 

مددکاران اجتماعی می‌بایست فرایند ایجاد و توسعه فضاهای درمانی سازنده را مدیریت نموده، بر عملکرد کارشناسان دیگر حوزه‌ها نظارت داشته و همچنین پژوهش و درمان مرتبط با سوءمصرف مواد را هدایت نمایند.

 

تفسیر

با توجه به داشتن تخصص و اشراف بر عوارض سوء مصرف مواد و نیز اصول حرفه مددکاری، ضروری است مددکاران اجتماعی در خلال کلیه مراحل: پیشبرد درمان، سیاست گذاریهای کلان و نیز مشارکت در تحقیقات، نقش رهبر و مشاور مجموعه را ایفا نمایند.

درصورت امکان، مددکاران اجتماعی می‌بایست ابعاد مختلف فرایند سوء مصرف مواد، خطرات ناشی از آن و نیز ساختار و روش درمان مؤثر را به خانواده‌ها، جامعه و نیز سایر مشاغل مرتبط با پدیده اعتیاد، آموزش دهند.

ضروری است برای تمامی افرادی که به نوعی متأثر از تبعات سوء مصرف مواد هستند، برنامه‌های جامعی تدوین و پیاده‌سازی شود و البته مددکاران اجتماعی می‌بایست نقش خود را در راهبری و ایجاد فضای همکاری و تعامل، ایفا کنند.

ضمناً مددکاران باسابقه و مجرب می‌بایست درصورت امکان، به سایر کارشناسان فعال در زمینه اجرائی، مشاوره داده و بر عملکرد آنان، نظارت کنند.

 

 

استاندارد شماره 11- کفالت

 

مددکاران اجتماعی می‌بایست به مثابه یک کفیل حقوقی، از تحقق ”دسترسی یکسان و به موقع مددجویان سوء مصرف مواد و خانواده‌هایشان به خدمات مناسب“، اطمینان حاصل نمایند.

 

تفسیر

مددکاران اجتماعی می‌بایست کفالت مددجویان و خانواده‌هایشان را به عهده بگیرند. این حمایت باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تسهیل دسترسی مددجویان و خانواده‌هایشان به منابع موجود در جامعه و استفاده مؤثر از آن، این افراد در نهایت به خودکفائی رسیده و دیگر نیازی به کفالتِ غیر، نداشته باشند.

ضروری است مددکاران اجتماعی همواره به دنبال کسب اطلاعات درباره‌ی تصمیمات و احکام صادره در دادگاهها، تصویب قوانین، دستورات و آئین‌نامه‌ها و سیاستها و دستورالعملهائی باشند که می‌تواند بر نحوه‌ی تعامل آنان با مددجویان سوء مصرف مواد، تاثیرگذار باشد.

 

 

استاندارد شماره 12- همکاری و تعامل

 

به منظور تقویت، افزایش و اثربخشی خدمات ارائه شده به مددجویان سوء مصرف مواد و خانواده‌هایشان، مددکاران اجتماعی می‌بایست نسبت به ارتقای سطوح همکاری بین حوزه‌ها و سازمانهای مختلف، تلاش کنند.

 

تفسیر

خدماتی که به مددجویان سوء مصرف مواد ارائه می‌شود، اغلب توسط مؤسسات خدماتی چند منظوره، تأمین می‌گردد. مددکاران اجتماعی می‌بایست با شناخت وظائف و اهداف سایر مشاغل و تخصص‌ها، درجهت دستیابی به تفاهم و تعامل سازنده، تلاش کنند.

این همکاریها و تعاملات را می‌توان مابین کارگروههای حوزه‌های مختلف درون سازمانی، مراکز خدمات پزشکی، زعما و بزرگان جامعه، ضابطین قانون، مؤسسات خیریه کودکان و دیگر مراکز امدادرسان، برقرار نمود.

ماحصل این همکاریها، حصول اطمینان از خدمات رسانی به مددجویان سوء مصرف مواد خواهد بود؛ به گونه‌ای اولاً از ارائه خدمات تکراری ممانعت شده و ثانیاً کلیه خدمات مورد نیاز به همه‌ی مددجویان ارائه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مآخذ

 

 

 

American Psychiatric Association. (2012).

DSM–5 development: R substance use disorder.

Retrieved from http://www.dsm5.org/proposedrevision/pages/proposedrevision.aspx?rid=431

 

Health Insurance Portability and AccountabilityAct of 1996, P.L. 104-199, 110 Stat. 1936 (1996).

 

National Association of Social Workers. (2001).

NASW standards for cultural competence in socialwork practice. Washington, DC: NASW Press.

 

National Association of Social Workers. (2003).

NASW standards for continuing professionaleducation. Washington, DC: NASW Press.

 

National Association of Social Workers. (2008).

Code of ethics of the National Association of SocialWorkers. Washington, DC: NASW Press.

 

Patient Protection and Affordable Care Act, P.L.111-148, 124 Stat. 1025 (2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

 

 

NASW Code of Ethics (2008)

استاندارد اخلاقی NASW، به قصد استفاده مددکاران اجتماعی و هدایت آنان در امور روزانه‌ی شغلی، تهیه و تنظیم شده است.

 

NASW Standards for Continuing Professional Education (2003)

این استانداردها، مددکاران اجتماعی را برای منطبق کردن محتوی دوره‌های آموزشی با انتظارات شغلی، راهنمائی می‌کنند. مددکاران همچنین می‌توانند از این استانداردها بعنوان یک مرجع برای انتخاب و گذراندن دوره‌های آموزشی،‌ استفاده نمایند.

 

NASW Standards for Cultural Competence in Social Work Practice (2001)

این استانداردها به تعریف و تبیین، حمایت و پشتیبانی از توسعه عملیات مددکاری در سطحی قابل توجه، کمک کرده و پیش نیازهای آنرا مشخص می‌کنند. این موضوع، موجب تسری و اشاعه صلاحیت فرهنگی در میان مددکاران اجتماعی شده و موجب می‌گردد مددکاران در مواجهه با تنوع ذاتی بنگاهها و مؤسساتی که در آن، فعالیت کرده و به مددجویان سرویس می‌دهند، به شکلی مؤثر و دانش محور و همانند یک کارشناس نکته سنج و چیره دست، عمل نمایند.

 

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA)

نظامنامه کشوری حریم خصوصی HIPAA، برای صیانت از اطلاعات پزشکی افراد در مراکز و مؤسسات درمانی، وضع شده و با محرمانه دانستن این اطلاعات، مجموعه‌ای از حقوق را برای بیماران ایجاد کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/index.htmlمراجعه نمائید.

 

Patient Protection and Affordable Care Act

این مقررات که عموماً تحت عنوان ”حمایت از خود اتکائی“ شناخته می‌شود، به منظور حمایت بی‌دریغ از مصرف کنندگان وضع شده که علاوه بر ارائه‌ی پوششهای اختیاری جدید، امکان کسب اطلاع از خدمات پزشکی را برای آنان فراهم می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، بهhttp://www.healthcare.gov/law/index.htmlمراجعه نمائید.

 

Substance Abuse Mental Health Services Administration’s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP)

این سامانه، یک آرشیو قابل دسترس اینترنتی است که حاوی بیش از 240 مورد مداخله مددکاران در حوزه‌های مختلف، شامل: بهبود شرایط روحی و روانی، پیشگیری از وقوع سوء مصرف مواد و همچنین درمان مشکلات روحی ناشی از سوء مصرف می‌باشد. سامانه این آرشیو، به منظور توسعه و کارآمدی بیشتر مداخلات و مضافاً پیاده‌سازی این رویکرد در جامعه، از طریق تارنمای: http://www.nrepp.samhsa.govاقدام به برقراری ارتباط با اعضای جدید و استفاده از تجارب آنان می‌نماید.

 

 

 


[1]- NASW Standard for Cultural Competence in Social Work Practice (2001)

/ 0 نظر / 12 بازدید