تعیین سیاستها- برنامه ششم

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

1-     تغییر صدور مجوز از علوم پزشکی به سازمان بهزیستی

2-     تناسب رویکرد قضایی با مسایل امنیتی

3-     ضمن توجه به افرادی که از خدمات حقوقی و قضایی استفاده می کنند به افراد و مراکز ادامه دهند خدمات حقوقی و قضایی و ارگانهای صادر کننده مجوز توجه شود.

4-     توجه به اجرایی شدن موارد قضایی در پیشگیری و کاهش جرا ئم.

تاکید بر حفظ و ارتقا منابع و سرمایه ها

1-     پیشنهاد می گردد در طراحی آیین نامه ها به همه گروه ها توجه گردد. (ذی نفعان، متخصصان، مجریان، گروه های هدف ....)

مداخلات پیشگیرانه در سطوح استانی، ملی و محلی در همه مراحل سیاستگذاری، برنامه ریزی ،  اجرا و ارزشیابی

1-     توجه به بیمه سلامت روانی و اجتماعی برای شخص و خانواده معتاد و مصون سازی

2-     توجه به سازماندهی خانواده و سرمایه اجتماعی در کنار جوانان

عوامل خطر و محافظ

1-     توجه به رویکردهای جایگزین برای ایجاد نشاط اجتماعی

2-     اولویت کاهش تقاضا در مقابل عرضه

3-     توجه به ضمانت اجرایی سیاست های پیشگیری و درمان در حوزه درمان

4-     تناسب رویکرد قضایی با مسایل اجتماعی

5-     توجه بر اجرایی شدن موارد قضایی در پیشگیری و کاهش جرایم

اولویت دادن به سلامت همگانی

اتخاذ رویکرد علمی

1-     توجه به نقش علوم رفتاری و اجتماعی

2-     توجه به رویکردهای جایگزین برای نشاط اجتماعی

3-     توجه به اجرایی شدن بانک اطلاعاتی جامع

4-     در اولویت قراردادن کاهش تقاضا در برابر عرضه

همه جانبه نگری و حفظ پیوستگی ارایه خدمات

1-     توجه به بیمه سلامت روانی - اجتماعی برای شخص معتاد و خانواده اش

2-     در پرونده الکترونیک سلامت به ابعاد اجتماعی روانی توجه شود

3-     متوازن کردن ابعاد سلامت

4-     حمایت های اجتماعی و توانمندسازی معتادان

5-     توجه به امر مسکن در توانمندسازی خانواده معتادین (بهره مندی از تمامی مولفه های توانمندسازی)

6-      اولویت کاهش تقاضا نسبت  به عرضه

تک دوزی نمودن خدمات

-          موارد مربوط به سطح بندی

سیاست دوازدهم: پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر

-          توجه به پیوست فرهنگی در طرحهای توسعه ای و کلان اقتصادی کشور

رعایت کرامت و منزلت انسانی در پیشگیری و درمان اعتیاد

1-     توجه به بیمه سلامت اجتماعی – روانی برای شخص و خانواده معتاد

2-     توجه به زنان بدسرپرست (همسران معتادان – خانواده آنان) در برنامه های پیشگیرانه و درمان

مشارکت حداکثری جامعه

1-     مصون سازی همگانی

2-     توجه به تشکل های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت های عمومی جامعه

3-     توجه به همه گروهها در طراحی آیین نامه ها

پیشنهادات اصلاحیه های خودم

1-     حساس سازی مسئولین و مردم

2-     تقویت مددکاری و تقویت هویت اجتماعی جدا شود

3-     اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی از مهدکودک ها شروع شود

4-     تربیت نیروی انسانی – توانمندسازی مستمر محب تربیت نیرو

اولویت راهبرد پیشگیری بر سایر راهبردها

1-     توجه به بیمه سلامت اجتماعی برای شخص و خانواده معتاد و مصون سازی همگانی

2-     توجه متوازن به تمام ابعاد سلامت

3-     متوازن کردن ابعاد سلامت

4-     توجه به بهداشت روان

5-     توجه به ساماندهی خانواده و سرمایه اجتماعی در کنار جوانان

6-      توجه به رویکردهای جایگزین برای نشاط اجتماعی

7-     اولویت کاهش تقاضا در مقابله عرضه

مداخلات پیشگیرانه باید بر بالاترین سطح شواهد باشد

-          توجه بر اجرایی شدن بانک اطلاعاتی جامع

رویکردها بین المللی و تجارب سایر کشورها

-          توجه به بانک اطلاعاتی جامع

استمرار و پایداری

1-     پیشنهاد نظارت کافی و مستمر بر سیستم ها ی پیشگیری و درمان

2-     توجه به ضمانت اجرایی سیاستهای پیشگیری و درمان اعتیاد

مداخلات پیشگیرانه و درمان در کانون های هدف

1-     توجه به پیوست فرهنگی در کارها ی کلان اقتصادی

2-     بیمه سلامت روانی و اجتماعی برای شخص و خانواده معتاد و مصون سازی همگانی

3-     توجه به زنان بدسرپرست (همسران معتادان و خانواده و...) در برنامه ها پیشگیرانه و درمان و حمایتهای اجتماعی

4-     توجه به ساماندهی خانواده و سرمایه اجتماعی در کنار جوانان

 

/ 0 نظر / 5 بازدید