برنامه

برنامه کاری اشتغال و کارافرینی

بر اساس سیاستها، استراتژیها و احکام پیشنهادی، سازمان بهزیستی برای برون رفت از مشکل ایجاد شده برای گروههای هدف و ارتقاء موضوع توانمندسازی آنان بایستی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

1- استقرار نظام جامع اشتغال طراحی شده پیشنهادی، بر اساس فرایندهای آماده سازی شغلی، کارآفرینی، بررسی و هدایت طرحهای کسب و کار، کارفرمایی و استفاده از فرصتهای شغلی، و نهایتا فرایند حمایتهای پس از اشتغال، که در این مدل، امر آماده سازی شغلی صرفا بر عهده معاونتهای تخصصی اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری است و 3 فرایند کارآفرینی، بررسی و هدایت طرحهای کسب و کار و کارفرمایی بر عهده ستاد اشتغال و کارافرینی وفرایند حمایتهای پس از اشتغال ، با همکاری معاونتهای تخصصی در حیطه های فنی و تخصصی ودبیرخانه اشتغال در حیطه های تخصصی اشتغال و مولفه های پایداری شغل عملی و اجراء میگردد.

2-ایجاد ساختار مناسب سازمانی برای حوزه اشتغال ، با در نظر داشتن ماموریتها و اهداف و تامین نیروی انسانی کیفی و کارامد و  متناسب ، شامل رییس دبیرخانه، معاون، کارشناس مسوول کارافرینی،کارشناس مسول هدایت و بررسی طرحهای کسب وکار،کارشناس مسئول کارفرمایی،کارشناس مسوول آمارو نظارت،کارشناس مسئول حمایتهای پس از اشتغال ، کارشناس اعتبارات و تسهیلات، همچنین، مسئول دفترو نیروی پشتیبانی مورد نیازبا تخصیص جایگاه تشکیلاتی

3-تامین امکانات و ابزار مناسب و تامین اعتبارات مورد نیاز و سرانه برای ایجاد اشتغال و پایداری آن حسب ضرورت شغل

4-مدیریت اعتبارات کلی سازمان در حوزه اشتغال توسط ستاد اشتغال و کارافرینی و لزوم هماهنگی سایر معاونتها با این امر

5-افزایش انگیزه کارشناسان اشتغال ستاد، استانها  وشهرستانها که کاملا فرسوده و بی انگیزه اند، این امر با به کارگیری افراد خبره و آگاه به امور اشتغال و با مدیریت روابط انسانی، همچنین قدردانی مادی و معنوی از کارگزاران ، میسر خواهد بود.

6-ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور راه اندازی و بهره گیری از بانک های اطلاعاتی مناسب هر فرایند و اشتراک گذاری آنها در درون و بیرون سازمان ، با دستگاههای همکار و شرکای کاری با دستور هماهنگی  ومساعدت مدیر ارشد سازمان و همکاری بیش از بیش مرکز فناوری اطلاعات، ضروری است.

7-استفاده از کارشناسان و اساتید مشاور در حوزه اقتصاد و کارافرینی در بدنه شورای اشتغال سازمان ، به انتخاب دبیرخانه اشتغال و تایید رییس محترم سازمان ، بمنظور راهبری و تصمیم گیری و سیاست گذاری در سطح کلان و ملی، منطبق با برنامه های دولت، برنامه پنج ساله و سایر قوانین فرادستی

8-تعیین یک نفرکارشناس کیفی و کارآمد با انتخاب دبیرخانه اشتغال و کارافرینی از هریک از معاونتهای تخصصی( اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری) وانتصاب به عنوان مسوول اشتغال معاونت و رابط با ستاد اشتغال و عضو شورای اشتغال، بمنظور مشارکت در سیاست گذاری و تصمیم سازی و نظارت در اجرای 2 فرایند آماده سازی شغلی و حمایتهای پس از اشتغال با شرح وظیفه مشخص که توسط دبیرخانه اشتغال ابلاغ خواهد کرد.

9-اهتمام معاونتهای تخصصی 3گانه به امر آماده سازی شغلی گروههای هدف به منظور اجرای بهینه دستورالعمل آماده سازی شغلی که تابحال به درستی انجام نشده است، به نحوی که هر معاونت به صورت کارویژه ،آماده سازی شغلی با اصول علمی را در دستور کار قرار داده و فعالیتهای ذیل را به صورت برجسته اجرایی کنند:

*-ایجاد بانک اطلاعاتی افراد تحت پوشش حوزه  وتعیین افراد واجدالشرایط آماده سازی شغلی که در سنین اشتغال می باشند، با آموزشهای دیده شده، نواقص، توانمندیها و مهارتهای افراد، کارافرینی، و... را شامل می گردد.

*-ارائه همه آموزشهای مهارتهای 10 گانه زندگی به صورت روتین به گروههای هدف به عنوان پیش شرط آماده سازی شغلی، و متعاقبا حسب شرایط و نوع کار، آموزش ویژه هر مهارت پیشنهاد می شود.در این رابطه مرکز توسعه پیشگیری موظف گردد در سراسر کشور به همه مددجویان خصوصا افراد در شرایط اشتغال، آموزشهای روتین را ارائه و گواهی صادر نماید.

*-ارائه آموزشهای کامل کارافرینی و طرح کسب وکار و تدوین طرح، به واجدین شرایط کارافرینی و خود اشتغالی، ضمن اینکه توصیه می شود آموزش خلاصه کارافرینی به همه گروههای هدف نیز ارائه گردد.

*-آموزش نحوه استفاده از فرصتهای شغلی و استفاده از شرایط کارفرمایی، رزومه نویسی، جستجوی شغل و... به همه گروههای هدف با استفاده از مدرسین مجرب و آشنا با مسائل بهزیستی با هماهنگی دبیرخانه اشتغال

*-ارائه آموزشهای نگهداری شغل، مدیریت شغلی، طراحی برنامه فردی شغلی، توسعه مسیر شغلی و... به گروههای هدف  بمنظور ایجاد، تثبیت و پایداری شغلی

*-الزام همه مددجویان واجدالشرایط اشتغال به فراگیری وکسب مهارتهای فنی و حرفه ای در رشته های روز و دارای بازار کار با استفاده از ظرفیت همه دستگاههای دولتی و غیر دولتی، خصوصا فنی و حرفه ای و کسب مدارک و گواهی های مورد نیاز برای تشکیل پرونده

*-آموزش و مشاوره شغلی به گروههای هدف در جهت کسب مشورت قبل از اشتغال و ارزیابی و رغبت سنجی آنان جهت پیگیری و استمرار امر آماده سازی شغلی آنان

*-آموزش کیفی کارشناسان، مددکاران اجتماعی، مدیران کلینیک های مددکاری و موسسات  ومراکز تحت امر جهت فراگیری دوره کامل کارآفرینی، بازاریابی، نوشتن و بررسی طرحهای کسب و کار، کارفرمایی،قوانین ومقررات کسب و کار،کار وتامین اجتماعی و...،همچنین دوره های آموزشی طراحی برنامه شغلی، تعیین مسیر شغلی، حمایتهای پس از اشتغال، صرفا با نظر ستاد اشتغال بمنظور اتخاذ رویه واحد و منطبق با نظام اشتغال

*-آموزش قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی، تعاون  و اصول آن، بازاریابی، ثبت شرکت ها و ...به کلیه گروههای هدف

*-تشکیل کمیته های ارزیابی آماده سازی شغلی متشکل از کارشناسان کیفی و متخصص مورد نیاز ارزیابی حرفه ای

10-اینجانب آمادگی لازم برای تعیین سرفصلها، آموزش و برنامه ریزی لازم را جهت اجرای امر  دارم.

11-تعیین جایگاه اشتغال و کارافرینی سازمان، مستقیما زیر نظر نظر رییس سازمان، بمنظور ارتقای جایگاه و لزوم هماهنگی معاونتهای تخصصی با مبحث توانمند سازی و اشتغال و همچنین بهره گیری از این جایگاه در تعاملات برون سازمانی نظیر جلسات شورای عالی اشتغال، پیگیری های اعتباری با دستگاههای بیرونی و...

12-افزایش اعتبارات مورد نیاز 30435 بمنظور اجرای کامل حمایتهای مالی پس از اشتغال و پرداخت حق بیمه های تعهد شده، ارتقاء کارایی و...

13-الزام پیگیری استخدام 3% توسط نیروی انسانی سازمان وپیگیری امر با سازمانهای دیگر برای جذب افراد و گروههای هدف که کاملا مغفول مانده است.

14-اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بمنظور افزایش سهمیه استخدامی و تعهد سایر دستگاهها در این رابطه

15-برگزاری یک دوره آموزشی اشتغال و کارافرینی برای همه مدیران کل استانی با دستور رییس سازمان و الزام آنها به همکاری بیش از پیش در این رابطه و پاسخگویی مستقیم مدیران

16-برون سپاری برخی از فعالیتهای موجود به بخش غیر دولتی در حیطه های غیر حاکمیتی به تایید شورای اشتغال، خصوصا به موسسات کارافرینی و اشتغال که با اصلاح دستورالعمل ماده 26 از این سازمان مجوز دریافت می دارند وتامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای امر، مشتمل بر آموزش و آماده سازی شغلی، بررسی طرح کسب وکار، پیگیریهای بانکی تسهیلات، تامین تضمین ها، نظارت اولیه و پایش ها، و... که لازمه آن تدوین دستورالعمل های مربوطه می باشد.

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید