اصطلاحات مرتبط با معلولیت و توانبخشی

 

۱-از طریق استاندارد کردن مفاهیم مذکور نسبت به نابسامانی هایی که در امر سرشماری در کشور و جوامع مختلف صورت می گیرد پایان می بخشد.

۲-به شناخت همه جانبه عارضه معلولیت،تسریع و شکوفا شدن برنامه ریزی های بعدی جهت مقابله و رفع آن کمک خواهد کرد.

تعریف نقص:(Impairment)

مفهوم نقص  که از آن تحت عنوان اختلال هم نام برده می شود،مرتبط است با غیرعادی بودن ساختار،نمود ظاهری بدن،کارکرد ارگانیسم و سیستم بدن که می تواند ناشی از هر دلیلی باشد.به عبارت دیگر هر گونه فقدان یا ناهنجاری در زمینه جسمانی ،روانی ،عملکردی یا آناتومی انسان،نقص نامیده می شود.

ویژگی های نقص:

  • نقص،نارسایی در سطح یک اندام و ساختار بدن است
  • نقص،می تواند موقت دایمی پیشرونده یا ثابت باشد
  • نفص،ارتباطی با اتیولوژی(سبب شناسی) بیماری ندارد
  • نقص به عنوان اختلالی در سلامت محسوب می شود ،اما بدان معنی نیست که شخص دارای اختلال ،بیمار تلقی می شود.

تعریف ناتوانی:(Disability)

ناتوانی منعکس کننده پیامدهای نقص(اختلال) در عملکرد فعالیت فرد است به عبارت دیگر هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت هایی که در سطح طبیعی،از هر انسانی انتظار می رود،ناتوانی نامیده می شود.

ویژگی های ناتوانی:

  • ناتوانی،بیانگر نارسایی در سطح فرد است
  • ناتوانی ممکن است موقت یا دایمی،قابل برگشت و یا غیرقابل برگشت و در پاره ای از موارد پیشرونده باشد.

تعریف معلولیت:(Handicap)

معلولیت مرتیط است با محرومیت هایی که فرد به عنوان نتیجه نقص(اختلال)و ناتوانی تجربه می کند،به عبارت دیگر معلولیت عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی،در سطحی برابر با دیگران.

ویژگی های معلولیت:

  • معلولیت نتیجه ارتباط متقابل بین فرد دارای نقص و ناتوانی از یک طرف و ویژگی شرایط محیطی زندگی اجتماعی او از طرف دیگر می باشد.بدین معنی که معلولیت تابعی از ارتباط اشخاص ناتوان و محیطشان است و هنگامی به وقوع می پیوندد که این افراد با موانع فرهنگی و اجتماعی مواجه می شوند که موجب عدم برخورداری آنها از سیستم های مختلف جامعه که برای سایر شهروندان قابل دستیابی است،شود.

 

  • معلولیت که از آن تحت عنوان"محدودیت مشارکت" هم نام برده می شود،دارای بار ارزشی است که با هنجارهای فرهنگی ارتباط پیدا می کند و از آنجا که هنجارها و ارزشها از یک جامعه با جامعه دیگر متفاوت می باشند،لذا معلولیت مفهومی نسبی می یابد و تنها می توان با معیار "مشارکت" آن را در هر جامعه سنجید،به عبارت دیگر مشارکت بیان کننده ماهیت و میزان درگیری فرد معلول در فعالیت های  مختلف اجتماعی است و میزان مشارکت با توجه به عوامل نقص،دامنه فعالیت و شرایط محیطی می تواند متفاوت باشد

 

/ 0 نظر / 6 بازدید