اصول کارافرینی و ویژگیهای کارافرینان:

خلاقیت و نوآوری:

1-     تعریف خلاقیت

2-    عناصر خلاقیت

3-  ویژگیهای افراد خلاق

4-  محیط خلاق

5-   فرایند خلاقیت

6-   موانع خلاقیت

7-  تکنیکهای خلاقیت

8-  نوآوری

9-    تفاوت خلاقیت و نوآوری

10- فرایند نوآوری

11-  ویژگیهای نوآوری

12- موانع نوآوری

13-         سازمان خلاق و نوآور

مدیریت کسب وکارهای کوچک:

1-    کسب و کار

2-   تعریف کسب وکار

3-جستجوی ایده وکسب وکار

4- تکنیکهای جستجوی ایده وکسب وکار

5- انواع کسب وکار(کسب وکار در خانه کسب وکار روستایی کسب وکار در فناوری اطلاعات کسب وکار در بخش خدمات )

6- چگونه یک کسب وکار واقعی را آغاز کنیم؟

7-برنامه ریزی و سازماندهی کسب وکار

8-چگونه در مواقع بحران از یک کسب وکار خارج شویم؟ ( تغییر در کسب وکار )

9-  آشنایی با کلیات قوانین تجارت در ایران و بین الملل

10-                      مسایل حقوقی مربوط به اداره کسب وکار

11-مراحل دریافت مجوز برای راه اندازی انواع کسب وکار

12-                      آشنایی با مراحل ثبت وتاسیس شرکت و آشنایی با انواع شرکتها

13-                   فناوری اطلاعات (it) و نقش آن در توسعه کسب وکار

14-                    بازار ( شناخت بازار تعیین ظرفیت آن وسهم کارافرینی در رفع نیازهای آن )

15-                    تامین منابع مالی

16-                    حسابداری کاربردی برای شروع کارافرینی

17-                   بازاریابی الکترونیکی در خدمات کارافرینی

18-                   سودآوری و پیش بینی های مالی برنامه

19-                     برآورد هزینه برنامه در دوران بهره وری

20-                     تجزیه وتحلیل نقطه سر به سر

21-                      ارزش زمانی پول

طرح تجاری :

1-    طرح کسب وکار

2-   طرح تجاری و انواع آن

3-آشنایی با چهارچوب طرح کسب وکار

4- طرح مالی

5- طرح بازاریابی

6- جداول و محاسبات طرح کسب وکار

7-ارایه نمونه طرح کسب وکار متناسب با رشته تحصیلی و حوزه شغلی دانشجو

منابع:

1-         منابع کارافرینی ، محمود احمد پور داریانی وسید محمد مقیمی دانشگاه تهران

2-        اصول ومبانی کارافرینی، مهدی سمیعی کیا ، انتشارات کیا 1391

3-     کارافرینی، هیستریج، رابرت دی مایکل بی و...ترجمه سید علیرضا فیض بخش بازرگان و...1383

4-      نگرش معاصر به کارافرینی، مترجم ابراهیم عامل محرابی و محسن تبرایی دانشگاه فردوسی مشهد 1383

5-      طرح تجاری یک صفحه ای، مترجم مرکز کارافرینی شریف زیر نظر سید علیرضا فیض بخش، باران

/ 0 نظر / 16 بازدید