به نام او

اکنون با درونی پر از نشناخته ها

که دست هیچ اندیشه ای و نوازش هیچ احساسی

آن را هرگز لمس نکرد و 

در هیچ فهمیدنی جایی برای خود نیافت

میروم تا از چشمی نیز که میشناخت یا میتوانست شناخت دور باشم

و باز در انبوه نور افکن صدها و هزارها چشم

که همواره به رویم بازند نامریی گردم

و باز شبحی در آن شب دیرپای همیشه شب

و باز صف های طولانی خیمه ها و خیمه در خیمه هایسیاه

وباز بادهای وحشتی که بوی مرا خواهند شنیدو 

به سراغم برخواهند خاست

و باز آوای غمگین در ستایش روز

و باز سر برآوردن اشباح از نهانگاههای مرموزخویش

و حلقه زدن در پیرامون من

و دل دادن به نغمه های محزون و زیبای من

در آستانه موهوم خاطره ی گرم و روشنخورشیدی

که هرگز طلوع نخواهد کرد...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید