نیایش-دل نوشته

 پروردگارا : از من ابزاری برای صلح خود بساز :

     در جا ییکه آسیب است / بگذار من بذر بخشش باشم !

     در جاییکه شک نهفته  / بگذار من بذر ایمان باشم !

     در جاییکه یاس خفته بگذار من بذر امید باشم !

     در جاییکه تاریکی است / بگذار نور باشم !

     در جاییکه اندوه نهفته / بگذار بذر شادی باشم !

                            ای سالار بزرگ

    این نعمت را به من عطا کن که : پیش از آنکه به دنبال درک شدن

     باشم ! درک کنم / پیش از آنکه به دنبال مهر باشم ! مهر بورزم !

     چرا که در بخشش است که می ستانیم و در بخشیدن است که

     بخشیده می شویم !ودر بودن است که درزندگی جاودان زنده میشویم

     ای عشق همه بهانه از توست

                                      من خامشم / این ترانه از توست

     آن بانگ بلند صبحگاهی

                                      وین زمزمه شبانه از توست

/ 1 نظر / 8 بازدید

یاد کنم آنکه مرا یاد نکرد