گاهی دلم برایت می سوزد!

فقط گاهی

میخواهی چه کنی؟

من میخواهم با تو چه کنم ؟کودکی که مال من است .

و اکنون در درون من است .

نمیدانم نفس میکشی ؟چیزی برای خوردن داری؟

میخندی؟

گریه میکنی؟

میدانی؟

برایت از چه بگویم؟

من مادرت هستم.واز مادر بودن چیزی نمیدانم.تو هم شاید ازکودک بودن خودت چیزی ندانی چقدر به کمک تو محتاجم  که خودت را برای من تعریف کنی.بگویی چطور شد که مرا انتخاب کردی؟من مادر تو بشوم تو بچه من بشوی.

همه اش بغض میکنم .همه اش نمیدانم چه کنم .همه اش دوست دارم حالت خوب باشد .اما نمیدانم آیا این حس ها همان حس مادری است؟نمیدانم چطور باید بزرگت کنم.نمیدانم چطور باید دوستت داشته باشم.نمیدانم چطور باید با تو حرف بزنم .نمیدانم از کجا باید شروع کنم...

/ 0 نظر / 9 بازدید