خانواده متعادل

 

اما اکثر مردم علی رغم نیات وخواسته های خود آگاهشان جذب کسانی می شوند کهصفات وویژگیهای شخصیتی مثبت ومنفی پدرومادرشان را هردو داشته باشد.
-ودر این میان ویژگیهای منفیعموما تعیین کننده تر است.
/ 2 نظر / 24 بازدید
ری را

سلام جالب بود و مفید,دست مریضاد[گل]

[دست]جالب بود