منابع مربوط به آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

 

الف:مددکاری اجتماعی:

1- مبانی مددکاری اجتماعی دکتر محمد زاهدی اصل

2-مبانی مددکاری ومفاهیم اساسی مددکاری آقای حسن خاکساری

3-خدمات اجتماعی وتعاون در اسلام دکتر زاهدی اصل

4- حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع ترجمه محمد حسین بازرگانی

5- مهارتهای کمک کردن به افرادخانواده وگروهها(جلد اول)ترجمه منیرالسادات میر بهاء

مددکاری گروهی:

6- مددکاری گروهی کار باگروه دکتر عزت اله سام آرام

7-پویایی ومشاوره گروهی دکتر عبدالله شفیع آبادی

8- مشاوره وروان درمانی گروهی دکتر باقر ثنایی

مددکاری جامعه ای:

9-جزوات درسی آقایان دکتر سید احمد حسینی و دکتر محمد زاهدی اصل

10-مددکاری کار با جامعه آقای دکتر سام آرام

روانشناسی:

11-زمینه روانشناسیجلد اول و دوم هیلگارد تنظیم وترجمه دکتر براهنی وهمکاران

12- آسیب شناسی روانی دکتر حسین آزاد جلد اول ودوم

مبانی ونظریه های جامعه شناسی:

13-نظریه های جامعه شناسی دکتر توسلی

14-مقدمه جامعه شناسی منوچهر محسنی

مبانی توانبخشی:

15-کودکان عقب مانده ذهنی دکتر عباس داورمنش

16-بهداشت خانواده های کودکان معلولین ذهنی دکتر مختار ملک پور

17- مبانی توانبخشی دکتر جغتایی وخانم نودهی

18-و...

/ 0 نظر / 28 بازدید