اشتغال و کارافرینی و سبکهای زندگی

* محورهای اصلی بحث:

موضوع سبک زندگی، یکی از مولفه های اساسی دارای وزن فرهنگی در جامعه بشری بوده که تداعی کننده نگرش ها، تفکرات، رفتارها وشیوه های زندگی است. در واقع این مفهوم در سطح کلان قضیه به مهندسی فرهنگی جامعه باز می گردد که در ان هر گونه تغییرات، اعم از مادی ومعنوی را در جهت رشدو پیشرفت انسانی ، در ابعاد نگرشی، اعتقادی، رفتاری و در کل به زیستی جامعه، مورد توجه قرار می دهد.

ارتقاء سبک زندگی، مستلزم  شناخت  مسیرهای درست، حوزه ها و اهداف متعالی و انجام آسیب شناسی در زمینه های مربوطه است که ماحصل آن پاسخگویی به پرسش هایی است که اساسا انسان(شهروندان)، جامعه و حتی مسئولان (مدیران، سیاستگزاران ، برنامه ریزان و کارشناسان) را هدف قرار می دهد. موضوعاتی نظیر روابط اجتماعی، حق وتکلیف، آسیب های اجتماعی مختلف، انضباط اجتماعی وقانون گرایی،  پرخاشگری، وجدان کاری، تولید ملی، رشد خالص وناخالص ملی، فقر، رفاه اجتماعی، اعتماد به نفس وهمه و همه، موضوعاتی است که ریشه همه آنها عموما در فرهنگ وخاصه در تربیت و آموزش و امر یادگیری اجتماعی و در سطح کلان  مرتبط با بحث توسعه است.موضوعی که رهبر فرزانه انقلاب، آن را به درستی سر لوحه امور کشور قرار داده است.  با این مقدمه ، اقدام  به بحث در خصوص کارآفرینی و اشتعال و  سبک زندگی می شود.

توجه و دقت درسوالات بینشی مطرح شده نشان می دهد که فرهنگ اصیل ایرانی واسلامی در گذشته کار را به عنوان یکی از ارزش های والای انسانی تعریف کرده است. جوامع انسانی در مراحل گذار از شرایط سنتی به صنعتی ، متناسب با پیچیدگی ها وتغییرات اجتماعی متکامل نشده وبه دلیل عدم وجود سیاستگزاری های مناسب و همه جانبه، عدم وجود بسترهای مناسب اجتماعی وفرهنگی وعدم وجود شرایط فردی(جسمی، روانی واجتماعی) ومجزا ومنفک از شرایط پیچیده و در هم تنیده بازارهای جهانی، تجارت واقتصاد، از دانش وآگاهی روز بهره لازم را نبرده ونهایتا نتوانسته اند با سرعت تغییرات اجتماعی و روند رشد جامعه جهانی،سازگاری یابند، بنابراین وجود شکاف وفاصله موجود باعث شده است اقدامات غیر جامع و غیر اصولی تشدید وناکامی ها را تکرار کنند. الگو گیری های انجام شده نیز به دلیل بومی نبودن وفقدان سازگاری با شرایط جامعه، موفقیت چندانی را حاصل ننموده است. این درحالی است که فرهنگ سازی وتغییر نگرش قبل از ارایه آموزش های رسمی نیازمند تاثیرات رفتارهای اجتماعی و الگو پذیری از مراجع و گروه های ذی نفوذی است که به عنوان آموزش های غیر رسمی نقش محوری دارند،در واقع مناقشات وتضادهای فی مابین اعمال ورفتارها با اقوال وگفته ها ، نقش منفی در فرهنگ سازی دارد.

ورود واشاعه مقوله هایی  همچون مدگرایی وتنوع طلبی، مصرف گرایی، بحث تورم و...باعث شده است که افراد وخانواده ها به دنبال مشاغل غیر مولد و واسطه ای وکاذب باشند تا با تحصیل سود بالا ودر زمان اندک کاستی ها را جبران نماید. جای بسی تامل است که در کنار مولفه های مذکور، فقدان سازمانی متولی و نظامی جامع با برنامه ای کل نگر کاملا احساس می شودتابا هدف گذاری های مناسب،سیاستگزاری، برنامه ریزی ونظارت بر اجرا، همه مولفه های فردی واجتماعی را هدایت نماید.

در واقع کارافرینی، زاییده وجود شرایط مناسب فردی برای پرورش خلاقیت ونوآوری،خطر پذیری،قدرت تحمل ابهام، تقویت منبع کنترل درونی وافزایش خودآگاهی،انگیزش،کنترل وهدایت، پرورش روحیه رؤیاپردازی، عمل گرایی،توفیق طلبی، چالش طلبی وپرهیز از حرکت در مسیرهای ناشناخته، و...است که این مهم با یادگیری وآموزش محقق می شود.ضمن اینکه وجود شرایط اجتماعی مناسب برای تربیت افراد کارافرین، شناسایی افراد مستعد،بستر سازی مناسب، حمایت وبرخورداری از امکانات وپشتیبانیهای قانونی ،مکمل شرایط فردی است تا در سایه فضای فرهنگی مناسب که نشأت گرفته از ارزشها وسنن اجتماعی و دینی است، به ایده پردازی،خلاقیت وکارافرینی منجر شود که ایجاد اشتغال پایدار نتیجه نهایی آن خواهد بود.

وجود شرایط فوق امکان خواهد داد تا افراد مستعد پس از طراحی ایده ها وتجهیز منابع شخصی بمنظور اجرایی کردن ایده های خود ،کارافرینی نمایند.نکته بسیار مهم در این مرحله شرایط اجتماعی و خصوصا فرهنگی جامعه خواهد بود که سبک زندگی غالب جامعه و استقرار نظام ارزشی بر پایه کار وتولیدوکارافرینی و...نقش بسیار اساسی دارد.

شاخص های مربوطه:

در ارتباط با مبحث سبک زندگی و اشتغال ، مولفه هایی همچون انسان،جامعه، مسوولین و زیر ساخت ها موثرند.بنابراین در هر کدام از سطوح شاخص های زیر مطرح می گردند

الف: ابعاد فردی

1-  توانایی هااعم از برنامه ریزی فردی، شناخت، پایش وتصحیح، اجرا و...

2-  خلاقیت ها

3-  آگاهی،دانش فردی و ویژگیهای شخصیتی

4-  مهارتهای مورد نیاز برای استفاده از دانسته ها

5-  درک موقعیت فردی ومحیطی واستفاده از فرصت ها

ب: در سطح جامعه

1- فرهنگ سازی لازم در زمینه های کار وکارآفرینی، بازار کار، نظام حاکم برتوزیع،نظام حاکم بر تولید، فرصت های شغلی، زنجیره ارزش، تولید فرصت شغلی و...

2-  نگرش مثبت به کار وکارآفرینی

3-  مسایل اجتماعی مختلف ومدیریت بحرانها

4-  تجهیز منابع اجتماعی اعم از مادی و غیر مادی

ج:سیاستگزاران وبرنامه ریزان

1-  ظرفیت سازی، بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز

2-  ایجاد واصلاح قوانین

3-  ایجادساختار و نظام کارامد و اثربخش

4-  ایجادبانک های اطلاعاتی به منظور رصد نخبگان و افراد کلیدی مربوطه

5-  معافیت ها، پاداش ها، سیاستگزاریهای مقطعی ، امتیازات و...

6-  امنیت اجتماعی و سرمایه گذاری

7-  و...

پیشنهادات

  • ·         متناسب باشرایط کشور، هدف گذاری مناسب صورت پذیرد.
  • ·  تغییرات مورد نیاز اعم از نگرش ها، تفکرات، رفتارها و...مورد توجه قرار گرفته وبا استفاده از آموزش های مستقیم ویا یادگیری های غیر مستقیم ، فرهنگ سازی ، الگو قرار دادن رفتار مسوولان و مراجع قدرت و...به عنوان روش وابزارمورد استفاده قرار می گیرد.
  • ·         قوانین مناسب وتسهیل گر، وضع و جاری گردند.
  • ·  آسیب شناسی لازم صورت پذیرفته ودر جهت رفع موانع موجود در ابعاد فردی ، گروهی، اجتماعی وفرهنگی، اقدام گردد.
  • ·  متناسب با اهداف، سیاست گذاریهای مناسب اعمال و برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

به همین منظور اقدامات اساسی ذیل پیشنهاد می گردد

1-  ایجاد ساختار ونظام کارامد اشتغال وکارافرینی

2- ایجاد کانون های مشاوره و راهنمایی گام به گام از کودکی تا کهنسالی در همه زمینه ها

3- فرهنگ سازی وتغییر نگرش ها به سوی سبک های زندگی ارزشی و مطلوب و افزایش ارزش مقوله کار وتولید

4- شناسایی افراد مستعد کارافرینی وتشکیل بانک اطلاعاتی جامع و کامل از آنان

5- ارایه آموزش های مورد نیاز به افرادمستعد وشناسایی شده اعم از مدیریت کارافرینی، مهارتهای زندگی وشناختی، قوانین ومقررات خاص ومورد نیاز بازار

6- اصلاح قوانین مانع وکند کننده روند کارافرینی و ایجاد قوانین تسهیلگر وحمایتی

7- ایجاد معافیتها وپاداشهای مادی وغیر مادی بمنظور ارتقاء ارزش کارافرینی وترغیب آنان برای عملی کردن ایده ها واستمرار آن

8- توجه به مشکلات موجود کارافرینی واستفاده از توان ،دانش وتجربیات ارزنده کارافرینان به عنوان الگوهای موفق جامعه

9-  استفاده از توان کارشناسی موجود فارغ از مسایل حاشیه ای مرسوم

10-     بهره گیری از تجربیات روز دنیا خصوصا کشورهای پیشرفته ازحیث شرایط، قوانین و... وبومی کردن آنها

11-                     و...

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید