بازدید منزل:

بازدید منزل را می توان منبعی برای کسب اطلاعت در روابط خانوادگی دانست مددکار می تواند بعداز مصاحبه و مشاهده برای تکمیل اطلاعات خود و مطالعاتش بازدید منزل را انجام دهد و یا وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی بیشتر آشنا شود.بازدید منزل یا مراجعه به محل سکونت با وقت قبلی و اطلاع به مددجو چه برای یک بار و چه برای بازدید مستمر با زمان بندی مشخص و مرتب می تواند برای کسب اطلاعات انجام شود.بازدید منزل به شکل مستمر برای مددجویانی که نیازهای مستمر دارند مثل جانبازان قطع نخاع باید طبق برنامه ای انجام شود، چه در آن شرایط مددجو مشکل خاصی داشته باشد، یا خیر.این نوع بازدید ها را سرکشی، آگاهی از حال مددجو و پی گیری وضعیت می نامند و هدف آن بیشتر پیشگیری از بروز برخی مشکلات ونیز با خبر شدن از مشکلات جدید و جواب به نیازهای مستمر مددجو است. در بازدید منزل مستمر،انعکاس وانتقال چگونگی مشکلات مددجو به سطوح بالاتر موسسه محل کار مددکارنیزمورد توجه می باشد.

/ 0 نظر / 22 بازدید