روش هایی برای برقراری روابط سالم و با نشاط

بین عمل وعمل کننده تمایز قائل شوید

هر گاه کسی خوبی دیگران را می بیند مطمئنا"باچشم خدایی به آنها نگاه می کند0 اگر از دید مثبت به موضوع بنگریم بهتر آن است که یاد بگیریم بین افراد واجسام تفاوت قائل شویم می گویند حضرت عیسی(ع)از گناه متنفر بوده است اما در مقابل گناهکار با مهربانی رفتار می کرده است0هر چند حرفها واعمال یک شخص ما را ناراحت می کند با این وجود مامی توانیم به عنوان یک انسان برای آن شخص ارزش قائل شویم وضعف هاواشتباهات را بپذیریم 0 به عبارت دیگر می توانیم رفتار را کنار بگذاریم وتنها به خود شخص توجه کنیم 0هیچ کس کامل نیست و ما زمانی به این موضوع پی می بریم که بین شخص ورفتارش تفاوت قائل شویم چرا که می توانیم به یکدیگر عشق بورزیم0 همانطور که دوست داریم دیگران نیز با وجود کمبودها واشتباهات مان به ما عشق بورزند وما را دوست داشته باشند علاوه بر این ممکن است شخصی که باعث آزارو رنج ما می شود وما را دلخور می کند دیر یا زود خودرا اصلاح کندورفتارش را تغییر دهد. افراد بیشماری وجود دارند که از غفلت وبی توجهی خودشان رنج می کشند وما باید به آنها آموزش دهیم این وظیفه ماست که به آنها کمک کنیم و به آنان آموزش دهیم . اما در انجام این کار باید مراقب احساس غرور وبرتری خود باشیم. اگر به دنبال هر رفتاری خوبی تکبروغروری نهفته باشد آن رفتار هیچ ارزش ندارد . دیدگاه مثبت ، دیدگاهی خوش بینانه وخیرخواهانه است چرا که انسانهای مثبت افراد امیدواری هستند که همه چیز رااز جنبه خوب آن می بیند. ازطرف دیگر دیدگاه بدبینانه از جنبه ی منفی به همه چیز نگاه می کند وانسان را به نابودی می کشاند . انسانهای بدبین همیشه دراین فکر هستند که اتفاقات بدی درانتظارشان است. افرادی که با ترس ازشکست ، بیماری، بدبختی زندگی می کنند ، احتمال اینکه دچار این مشکلات بشوند خیلی زیاد است درنهایت خوش بینی نه تنها بهتر ومفیدتر است بلکه درصورتی که استعداد وتوانایی واقعی مان را گسترش دهیم وآن را به سوی یک زندگی پربار وشاد سوق دهیم ، ضروری نیز می باشد. ازآنجا که هیچ نیروی منفی نمی تواند به طور جدی برما تسلط پیدا کند وما را تحت تاثیر قرار دهد ، آینده ومسائل پیرامون آن بستگی به شجاعت وهوش وتوانایی وباور خود مادارد. قلب من ، چگونه می توانی امیدت را از دست بدهی ، درصورتی که خارها نیز گاهی اوقات تبدیل به گل می شود. خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. برای این کار درابتدا باید یاد بگیریم که خودمان را با دیگران مقایسه نکنیم ، بگذارید تمام ارزیابی های وسواس گو نهان ، فکر وخیالهای که راجع به ضعف های خودمان داریم وهمچنین فشاری که درحین مقایسه ی خودمان برما وارد می شود وسبب می گردد ازخودمان بپرسیم آیا من آدم خوبی هستم ؟ من بهترم یا دیگران ؟ را کنار بگذاریم.انسانهای خود بین وخود محور همیشه به خودشان فکر می کنندوسعی می کنند خودشان را با دیگران مقایسه کنند0 این فکروخیالها باعث می شود افکار پریشانی به آنها رو کند ومدام از خود بپرسند دیگران چه فکری راجع به من می کنند؟آیاارزش مرا درک می کنند؟آیا آنها مراقبول دارند؟و یا فکرمی کنند انسان احمقی هستم؟در مقایسه خودمان با دیگران همیشه دچار اشتباه می شویم ومهارتهاوتوانایی های مختلف مان را ملاک قرار می دهیم وبا آنها ارزش های خود را می سنجیم البته ما می توانیم توانایی هاو قابلیتها را با هم مقایسه کنیم اما مردم رانمی توانیم باهم مقایسه نماییم0 بنابراین انگیز وی مقایسه ی انسانها با یکدیگر کار اشتباهی است علاوه بر این اگر ما در مقایسه ی خودمان با دیگران به دنبال یک حس برتری هستیم تا از خودمان حمایت کنیم این مقایسه منجربه ازبین رفتن روابط مان می شود.                                           به فکرموفقیت وشکست نباشد

اگرماامروز شکست خوردیم به آن معنی نیست که در آینده موفق نمی شویم وموفقیت نتیجه استقامت وپایداری است0 ماباید مقابل وسوسه های خودمان بایستیم وشانس واقبال وشرایط بد رادرشکست خود مقصرندانیم0 درصورتی که به دنبال یک هدف واقعی باشید باید چشمانتان رابر روی خط پایانی که در نهایت به آن می رسید ثابت نگه دارید0 بااین روش ما می توانیم خودمان را توجیه اشتباهاتمان وبرتر ازآن مقصر دانستن دیگران در آن اشتباهات نجات دهیم0 در تلاش برای به دست آوردن حاکمیت برخورد باید به خاطر آوریم که پیامبران نیز با چنین مشکلاتی درگیر بوده اند آنها نیز درد ورنج وبیماری راتجربه کرده اند اما در نهایت بانیروی معنوی به موفقیت رسیده اند ما هم در برابر مشکلات باید همچون آنها عمل کنیم رنج وعذاب این دنیا گذرااست وباید به فکر پیروزی در آن دنیا باشیم0

                               در روابط خود مثبت بیندیشید

شرایط را همانگونه که هست بپذیرید این بدان معنی است که باید مشکل راپذیرفت اما از هر گونه مقاومتی برای فرار از مشکل پرهیز کرد0 با وجود این که کاربسیار ناخوشایندی است0 اما نپذیرفتن شرایط باعث می شود که به موقعیت بهتری دست یابیم وبر مشکلاتمان غلبه کنیم0 زندگی پر از مشکلات است که انسانها را قوی ترمی کند ما می توانیم به مشکلات همچون یک مانع غیر قابل عبور نگاه کنیم اما این کار ایمان واعتماد مارا تضعیف می کند ومارامجبور می کند دربرابر هررفتاری بهانه ای جور کنیم در مقابل می توانیم به وجود مشکل اقرار نماییم وآن را موهبتی بدانیم حداقل چنین نگرش مثبتی می تواند ایمان واعتماد به نفس ماراتقویت کند0 نباید انتظار داشته باشیم که قادربه حل هرمشکلی باشیم ویابلافاصله به نتیجه برسیم0 لزومی نداردکه درقبال هرشکستی دلسردوناامید شویم ونسبت به خودمان احساس نارضایتی کنیم0 رفتار ماتنهابه خودمان وانتخابمان بستگی دارد0 باید احساس یاس وناامیدی راازخودتان دورکنیدازگفتن لغات غیرممکن ومشکل پرهیزکردوحتی آنها راازفکرتان نیزبیرون کنید0 استفاده ازاین لغات دربرابرمشکلات باعث نابودی شمامی گردد0 هرچه بیشتر ازاین کلمات استفاده کنیدحل مشکلات سخت ترمیشودودرنهایت دلسردتروناامیدترمی شوید0 بهترین شیوه آن است که بادیدمثبت به مشکلاتتان بنگرید0 آلفردآدلربه مانصیحت می کندکه به کمال اعتقادداشته باشیم امادربرابرعیب ونقص هانیزشجاع باشیم حتی می گویدگرچه دستیابی به کمال غیرممکن است اماهمیشه بایدبرای رسیدن به آن تلاش کنیم0 رسیدن به کمال بایدهدف اصلی ماباشدامادرضمن نبایدفراموش کنیم که ماانسان هستیم وبه طورذاتی وطبیعی دارای کمبودهاونواقصی می باشیم0 مهم نیست که اشتباه کنیم بلکه آنچه اهمیت دارداین است که سعی کنیم خطاهای بزرگ رابه خطاهای کوچک وکم اهمیت تبدیل کنیم0

                                                 احساساتتان را کنترل کنید

برای کنترل احساسات یک روش وجودداردبایدیادبگیریم که نگرش مثبتمان راگسترش دهیم نگرش مثبت سبب می شودکه بتوانیم اوضاع وشرایط رابرحسب ارزشمان بسنجیم وبادیدی منصفانه بحث درموردمشکل راکناربگذاریم وبه مشکل دیگری بپردازیم0 می توانیم خودراازحالت خودمحوری کناربکشیم وتبدیل به شخصیتی بشویم که دیگران رادرمرکزقرارداده ودرک اجتماعی مان راارتقاع دهیم وشجاعت بیشتری پیداکنیم به عبارت دیگر مامی توانیم یادبگیریم به جای آنکه دیگران برماتسلط داشته باشند تحت کنترل وتسلط خودمان باشیم وازطریق این خویشتن داری به آزادی واختیارحقیقی دست یابیم0

                                                خودتان راجدی نگیرید

گام اصلی به سوی اهداف خود فراموش وپرورش افکارمثبت آن است که خودمان راجدی نگیریم0 می دانیم که تنها راه مهاراحساسات غیرقابل کنترل ورسیدن به صلح وآرامش وسازش آن است که خودمان راازآن احساسات رهاکنیم واهمیت کمتری به آنها بدهیم امااین کاربدین معنی نیست که دربرابرآنهابجنگیم0

                                                خودتان رابشناسید

وقتی ماخودمان رابشناسیم واهدافی راکه درانجام هررفتاری دنبال می کنیم بدانیم وبشناسیم طغیان احساسات شدت کمتری می یابدودرمدت زمان کوتاهتری به طول می انجامداگرخودمان رابشناسیم بایدانرژی ُُُُُُُُُُُُمان راهدایت کنیم وذهنمان راازآن احساساتی که تنهاتهدیدآمیزوغیرقابل کنترل هستنددورکنیم علاوه براین هنگامی که انگیزه خودمان رادرک کنیم می توانیم متوجه اهدافی شویم که دیگران دررفتارشان دنبال می کنند واین فهم به ماکمک می کند تادرمقابل رفتار هایشان عکس العمل کمتری نشان دهیم وبه جای آن بیشتر به حل مشکل فکرنماییم این کاراولین گام به سوی شکوفایی احساسات مثبت است تمام روابط صلح آمیز انسانی بر این اساس

استوار است .

/ 0 نظر / 18 بازدید